Yt­ter­li­ge­re 40 må gå fra Mhwirth

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Mhwirth ned­be­man­ner igjen. Den­ne gan­gen med 40 an­sat­te, hvor­av 25 i Kris­tian­sand.

– Be­drif­ten har pr i dag cir­ka 80 per­mit­ter­te i Nor­ge. Per­mit­te­rings­pe­rio­den lø­per et­ter hvert ut, og vi har ikke ar­beids­opp­ga­ver til alle, skri­ver hr-di­rek­tør Bjørg Han­sen i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

Der­med må bore­tek­no­logi­le­ve­ran­dø­ren Mhwirth, som sty­res fra Dvergs­nes i Kris­tian­sand, inn i ned­be­man­nings­run­de num­mer fem.

– Det er cir­ka 40 an­sat­te i Nor­ge som blir be­rørt og dis­se har al­le­re­de mot­tatt inn­kal­ling til drøf­tel­ses­mø­ter. Rundt 25 av dem har ar­beids­sted i Kris­tian­sand, opp­ly­ser Bjørg Han­sen vi­de­re.

To­talt har Mhwirth 750 an­sat­te i Nor­ge, av dis­se er ca 600 an­satt i Kris­tian­sand og Lyng­dal.

VOLD­SOM NED­TUR

Går man til­ba­ke til års­skif­tet 2014/2015, da olje­pris­fal­let så smått var kom­met i gang, had­de Mhwirth to­talt 1590 an­sat­te og inn­lei­de med­ar­bei­de­re på Sør­lan­det. Ett år se­ne­re, ved ut­gan­gen av 2015, var tal­let nede i 1100.

Nå er det alt­så på vei mot 575 - ned nes­ten to tre­de­ler på un­der tre år.

Blant de som er til­ba­ke, er det så vidt Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til, in­gen inn­lei­de.

VI­SER TIL HR-DIREKTØREN

Fædre­lands­ven­nen har vært i kontakt med Ni­to-ho­ved­til­lits­valgt Geir Ig­le­bæk, som bare hen­vi­ser til hr-di­rek­tør Bjørg Han­sen.

Hans mot­styk­ke fra Tek­na har ikke vært til­gjen­ge­lig.

FOTO: KJARTAN BJELLAND (AR­KIV)

Mhwirth må i gang med ned­be­man­nings­run­de num­mer fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.