Broad­net må ret­te av­vik

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het har gjen­nom­ført til­syn med Broad­net i den så­kal­te nød­nett­sa­ken og har fun­net fle­re av­vik som sel­ska­pet må ret­te.

Hen­sik­ten med til­sy­net var blant an­net å un­der­sø­ke om det fore­lå brudd på sik­ker­hets­lo­vens be­stem­mel­ser. Broad­net, som le­ve­rer no­en av lin­je­ne som be­nyt­tes i nød­net­tet, sa opp an­sat­te da den in­dis­ke un­der­le­ve­ran­dø­ren Tech Ma­hind­ra over­tok drif­ten for halv­an­net år si­den.

Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons- myn­dig­het (Nkom) opp­ly­ser at for­hånds­var­sel om til­sy­net ble sendt til Broad­net al­le­re­de 22. de­sem­ber i fjor. Til­sy­net var plan­lagt gjen­nom­ført i and­re kvar­tal i år, og skul­le ta for seg ulike pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til bruk av It-tje­nes­ter i ut­lan­det.

Broad­net vars­let Nkom 6. ja­nu­ar i år om at det var opp­da­get av­vik fra sel­ska­pets sik­ker­hets­ru­ti­ner. Nkoms un­der­sø­kel­ser av­dek­ket sår­bar­he­ter knyt­tet til ut­kon­trak­te­rin­gen av tje­nes­ter til Tech Ma­hind­ra. Av­vi­ke­ne knyt­tes pri­mært til drif­ten av Broad­nets kjerne­nett, frem­går det av en presse­mel­ding fra Nkom.

Broad­net opp­ly­ser at de vil gå grun­dig gjen­nom­gå rap­por­ten og sva­re Nkom in­nen fris­ten 4. ok­to­ber. Iføl­ge sel­ska­pet er al­le­re­de fle­re av for­hol­de­ne som på­pe­kes ret­tet. Blant an­net har sel­ska­pet selv over­tatt IT- og nett­verks­drif­ten og flyt­tet den­ne til­ba­ke til Nor­ge fra 1. sep­tem­ber.

– Vi har fra førs­te dag hånd­tert av­vi­ket med det størs­te al­vor. Vi har hatt eks­tern gjen­nom­gang av egen sik­ker­het, og iverk­satt en rek­ke til­tak for å bed­re sik­ker­hets­ar­bei­det, sier drifts­di­rek­tør Tor­bjørn G. Krø­vel i Broad­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.