Trist sen­ding fra sut­re­rå­det

Hi­jab er én ting, men hvor kan man kla­ge over de pro­vo­se­ren­de sen­din­ge­ne fra Kring­kas­tings­rå­dets mø­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING -

råkk ikke på meg!» står det på de gule flag­ge­ne til Tea Par­ty-be­ve­gel­sen. Tors­dag slut­tet et norsk, of­fent­lig opp­nevnt, te­sel­skap seg til kra­vet. Un­der dek­ke av å støt­te fol­kets rett til å være mot hi­jab og for kors, sut­ret fle­re med­lem­mer av Kring­kas­tings­rå­det over at kring­kas­tings­sje­fen ikke ty­de­lig nok skil­te mel­lom hate­ful­le yt­rin­ger som var sendt di­rek­te til ham, og like hate­ful­le yt­rin­ger som ble sendt til Kring­kas­tings­rå­dets inn­boks.

Den­ne sor­te­rin­gen av po­te­ter fra pot­tit­ter var enda en sterk søk­nad om å få rå­det ned­lagt. Ære være Elin Ør­ja­sæ­ter, som gikk foran med et godt ek­sem­pel og trakk seg. Be­grun­nel­sen hen­nes var rik­tig­nok en enes­te stor mis­for­stå­el­se, men re­sul­ta­tet var ut­mer­ket. Nest­le­der Kjer­sti Thor­bjørns­rud, medie­fors­ker ved In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning, trakk seg dess­ver­re ikke. Fle­re ti­års strev for å heve medie­forsk­nin­gens an­se­el­se gikk fløy­ten da hun på­sto at så vidt hun viss­te, be­stem­te ikke kring­kas­tings­sje­fen den re­dak­sjo­nel­le dek­nin­gen av brå­ket om pro­gram­se­ri­en «Fa­ten tar val­get.» hor­bjørns­rud fors­ker for ti­den på yt­rings­fri­he­tens sta­tus i Nor­ge. Hun vil få en aha-opp­le­vel­se når hun stø­ter på den ord­nin­gen som går un­der nav­net re­dak­tør­an­sva­ret. Med im­po­ne­ren­de selv­kon­troll unn­gikk Thor Gjermund Eriksen alle fris­ten­de sar­kas­mer da han for­sik­ret at det er han som er NRKS an­svar­li­ge re­dak­tør, og at han der­for be­stem­te også det­te. Len­ge før det førs­te pro­gram­met med hi­jab­kled­te Fa­ten Ma­h­di AlHus­sai­ni var sendt, had­de Kring­kas­tings­rå­det mot­tatt fle­re tu­sen kla­ger. And­re skrev og ring­te di­rek­te til NRK, mens no­en tu­sen nøy­de seg med å fyl­le so­sia­le medi­er med alt fra sak­li­ge me­nin­ger via tun­ge for­dom­mer til kaldt hat. Det minst in­ter­es­san­te er hvil­ke av pro­tes­te­ne som kom til Kring­kas­tings­rå­det og hvil­ke til NRKS kunde­tje­nes­te. an­skje var bare en brøk­del av kla­ge­ne hate­ful­le. Men i ste­det for å skry­te av at dis­se ble lagt til side, bur­de Kring­kas­tings­rå­det un­der­søkt hver en­kelt av dem, og meldt til po­li­ti­et alle som krys­set gren­sen til det straff­ba­re. Det gjor­de kring­kas­tings­sje­fen, og ære være ham for det. Kring­kas­tings­rå­det er opp-

Med bred­bån­dets ut­bre­del­se eks­plo­der­te an­tal­let klage­brev, ofte på grunn av re­gis­ser­te kam­pan­jer.

TK­nevnt av Stor­tin­get og re­gje­rin­gen, lan­dets to vik­tigs­te ob­jek­ter for jour­na­lis­tisk over­vå­king og kri­tikk. Blant de fire førs­te som tok or­det i tors­da­gens debatt, var Frem­skritts­par­ti­ets tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær, Høy­res tid­li­ge­re ord­fø­rer i Trond­heim og re­dak­tø­ren i den høyre­krist­ne avi­sen Da­gen. Fjerde­mann var, lyk­ke­lig nok, en vara­re­pre­sen­tant som vet hva re­dak­tør­an­svar er, og som ikke vil­le være med på den selv­opp­tat­te kla­gin­gen.

Thor Bjar­ne Bo­re har vært sjef­re­dak­tør i tre avi­ser, le­der av Norsk Presse­for­bund og med­lem av Yt­rings­fri­hets­kom­mi­sjo­nen. Med en slik inn­sikt er det ikke over­ras­ken­de at han også er til­hen­ger av å leg­ge ned Kring­kas­tings­rå­det. Som en ef­fek­tiv fem­te­ko­lo­nist tok han der­for or­det for å un­der­stre­ke at kla­ger mot NRK bør be­hand­les av NRKS re­dak­tør. Kring­kas­tings­rå­det le­des for ti­den av en like er­fa­ren presse­mann, og en jeg har like stor re­spekt for. Men ti­den er kom­met da Per Ed­gar Kokk­vold bør inn­se at han ikke har klart å opp­fyl­le am­bi­sjo­nen om å vi­ta­li­se­re rå­det og gjø­re det til en in­tel­li­gent ka­nal for re­spons til in­sti­tu­sjo­nens le­de­re fra NRKS egent­li­ge ei­ere – oss alle. Ber Kokk­vold om at rå­det ned­leg­ges, er det håp om at re­gje­rin­gen lyt­ter. or­ge er an­ta­ke­lig ale­ne i ver­den om ikke å ha noe of­fent­lig or­gan som re­gu­le­rer inn­hol­det i medie­ne. In­ter­na­sjo­nalt be­skri­ves vår kon­se­kven­te selv­dømme­ord­ning som ”den nors­ke mo­del­len”. Den­ne mo­del­len for­styr­res av at Kring-

Nkas­tings­rå­det om­ta­ler seg selv, og opp­fø­rer seg, som noe det ikke er: Et klage­or­gan. Kring­kas­tings­lo­ven sier at rå­det skal ut­ta­le seg om ho­ved­lin­je­ne for virk­som­he­ten. Dis­se ho­ved­lin­je­ne er ikke de­fi­nert i lo­ven, men det er vans­ke­lig å tro at de på­vir­kes av en li­ten se­rie om en ung kvin­nes de­mo­kra­tis­ke ori­en­te­rings­løp, uan­sett hva hun har på seg. Rå­det har rett til å ta opp sa­ker et­ter eget for­godt­be­fin­nen­de, men nå er det skapt et inn­trykk av at de­res post­kas­se er en con­tai­ner for all or­ga­ni­sert mis­nøye i lan­det. Med bred­bån­dets ut­bre­del­se eks­plo­der­te an­tal­let klage­brev, ofte på grunn av re­gis­ser­te kam­pan­jer. ”Bak skre­det av re­ak­sjo­ner sto ofte in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner som f.eks. Med Is­rael for fred, Par­ti­et Rødt, Kvinne­fron­ten, La Ul­ven Leve”, skri­ver rå­dets tid­li­ge­re sek­re­tær, Erik Berg-han­sen, i NRKS egen his­to­ris­ke fram­stil­ling. 5500 kla­get på hi­ja­ben til Fa­ten. 3700 kla­get da Fredrik Skav­lan for to år si­den dris­tet seg til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål til le­de­ren for et par­ti med ny-na­zis­tis­ke røt­ter. Tal­le­ne sier ikke noe an­net enn at folk flest har fått seg epost.

Da sta­ten ga TV2 kon­se­sjon til å dri­ve den førs­te na­sjo­na­le, kom­mer­si­el­le all­menn­ka­na­len, ble de på­lagt å opp­ret­te et eget pro­gram­råd. Jeg satt der fra star­ten av, og smil­te til­freds da det ble lagt ned. Jeg satt også i Klage­nemn­da for kring­kas­ting, og var minst like for­nøyd da kul­tur­mi­nis­ter Åse Kle­ve­land av­li­vet den. Det gjor­de hun un­der for­ut­set­ning av at alle kring­kas­ter­ne slut­tet seg til Pres­sens fag­li­ge ut­valg (PFU), og re­spek­ter­te selv­dømme­ord­nin­gen. jen­nel­se­ne fra PFU byg­ger på for­svar­lig saks­be­hand­ling et­ter det kon­tra­dik­to­ris­ke prin­sipp. Det fin­nes et sett av etis­ke nor­mer, Vær Var­som-pla­ka­ten, som kla­ge­ne skal vur­de­res mot, og det fin­nes saks­be­hand­lings­reg­ler. Kring­kas­tings­rå­det har in­gen av de­le­ne. Rå­dets med­lem­mer ser ofte ikke alle kla­ge­ne, og det er til­fel­dig hvil­ke som blir dis­ku­tert. Rå­det har hel­ler in­gen in­struk­sjons­myn­dig­het. Dømt et­ter an­sikts­ut­tryk­ket til Thor Gjermund Eriksen un­der de­bat­ten tors­dag, kom­mer de hel­ler ikke til å få det så len­ge han er kring­kas­tings­sjef. Det har han sim­pelt­hen ikke råd til.

K

FOTO: NTB SCANPIX

5500 kla­get på hi­ja­ben til Fa­ten, skri­ver Om­dal, og me­ner at det ikke for­tel­ler noe an­net enn at folk flest har fått seg epost.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.