Takk for sterk støt­te

Faedrelandsvennen - - MENING - MA­LI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV

For no­en uker det har vært! For et spen­nen­de valg. Og selv om ikke jeg får et kon­tor på Stor­tin­get, er SV val­gets vin­ner.

●● Jeg har et stort be­hov for å tak­ke alle som har stemt SV og alle som har stått på og bi­dratt til sterk fram­gang i val­get.

SV har i det­te val­get gjen­reist vårt par­ti. På lands­ba­sis gikk vi fram fra 4,1 til 6,0 pro­sent­po­eng. I Kris­tian­sand økte vi fra 3,3 til 5,7 pro­sent­po­eng og i VestAg­der gikk vi fram fra 2,6 til 4,3 pro­sent­po­eng. Par­ti­et har vokst jevnt i Vest-ag­der i lø­pet av valg­kam­pen, både i vel­ge­re, med­lems­tall og ak­ti­vi­tet.

Jeg og SV vil tak­ke alle som har bi­dratt til det­te flot­te re­sul­ta­tet. Med­lem­mer, ak­ti­vis­ter, støtte­spil­le­re og vel­ge­re har alle vært med på å ska­pe den­ne kraf­ti­ge fram­gan­gen. SVS po­si­sjon lo­kalt og na­sjo­nalt er styr­ket, og vi lo­ver å be­nyt­te den­ne po­si­sjo­nen til ak­tiv kamp for mind­re for­skjel­ler og bed­re miljø. All støt­ten og alle de gode po­li­tis­ke sam­ta­le­ne i valg­kam­pen har gitt in­spi­ra­sjon til for­ny­et kamp.

Jeg vil gi en spe­si­ell takk til de som har delt sine his­to­ri­er med meg i den­ne valg­kam­pen. En­ten gjen­nom di­rek­te mø­ter, el­ler gjen­nom so­sia­le medi­er. Det kre­ver mot å for­tel­le om hvor­dan det er å ha det vans­ke­lig, og det smer­ter å set­te ord på hva Høy­re og Frps vel­ferdskutt be­tyr i hver­da­gen. Mø­te­ne med de som har fått det tøf­fe­re dis­se 4 åre­ne, er det som har fes­tet seg ster­kest i meg gjen­nom den­ne valg­kam­pen. Og der­for er jeg så lei meg for at vår fram­gang ikke var nok til å fel­le den bor­ger­li­ge re­gje­rin­ga.

Det er frem­de­les et fler­tall på Stor­tin­get som pe­ker på Er­na Sol­berg som stats­mi­nis­ter. Men vi skal ikke gi hen­ne fred. Parti­le­der Au­dun Lys­bak­ken var helt klar på valg­kvel­den at vi skal kjem­pe mot de bor­ger­li­ge sin po­li­tikk, med nebb og klør. De stem­me­ne vi har fått skal vi for­val­te på en god måte. Vi skal gjø­re vårt bes­te for å inn­fri til­li­ten til alle som har stemt på oss.

Nå skal jeg slap­pe av no­en da­ger, og så skal jeg fort­set­te ar­bei­det for mer rett­fer­dig­het og en god klima­po­li­tikk. For selv om vi er slit­ne nå, så er SV frem­de­les i si­get.

Gjen­nom valg­kam­pen har vi blitt et stør­re og ster­ke­re lag. Nå må vi fort­set­te å job­be sam­men, og in­klu­de­re fle­re enn før i ar­bei­det for å gjø­re lo­kal­sam­fun- net vårt til et var­me­re sam­funn. Vi skal også ret­te blik­ket vårt mot 2019. Da er det kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg.

Jeg vil at det skal sit­te fle­re re­pre­sen­tan­ter fra SV i kom­mune­sty­re­ne rundt om­kring i fyl­ket vårt – og ta kam­pen der også. Mot økte for­skjel­ler. For ster­ke fel­le­skap. Mot kli­ma­kri­se og miljø­øde­leg­gel­se. For ei fram­tid for oss sjøl og un­ge­ne våre.

SV er et vin­ner­lag - og du er vel­kom­men med på la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.