Som­mer­fest i Søg­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE LI­SE SANDBAKKEN, En­hets­le­der

Vi­ser til opp­slag i Fædre­lands­ven­nen 14.09.17 der ord­fø­rer Astrid Hil­de rea­ge­rer på fri flyt av al­ko­hol på kom­mu­nal som­mer­fest i Søg­ne kom­mu­ne.

Un­der­teg­ne­de var le der­av ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en og kjen­ners eg ikke igjen i dis­se be­skri­vel­se­ne som ord­fø­rer Astrid Hil­de har gitt, og øns­ker å kom­me med no­en fakta­opp­lys­nin­ger og be­trakt­nin­ger.

Kom­mu­nens som­mer­fest blir ar­ran­gert for alle an­sat­te i Søg­ne kom­mu­ne og er den enes­te fes­ten an­sat­te får i lø­pet av året der både mat og drik­ke er in­klu­dert. Vel­dig man­ge an­sat­te set­ter pris på den­ne ges­ten fra råd­man­nen og sy­nes det er hyg­ge­lig å kom­me sam­men på tvers av en­he­te­ne i kom­mu­nen.

For å be­ly­se det ord­fø­rer Hil­de skis­se­rer opp i avis­ar­tik­ke­len, øns­ker jeg å gi litt in­for­ma­sjon om fes­tens for­løp:

– Fes­ten be­gyn­te 17.30 der alle fikk en vel­komst­drink­med el­ler uten al­ko­hol. For å ta hen­syn til de som ikke øns­ket å drik­ke al­ko­hol, var det hand­let inn al­ko­hol­fri mus­se­ren­de vin fra vin­mono­po­let. - Fes­ten åp­net med en rek­ke inn­slag og tale i kul­tur­sa­len. Ca kl 18.40 gikk gjes­te­ne til bords der det ble ser­vert re­ker og drik­ke til ma­ten. Drik­ken som ble ser­vert var øl, hvit­vin, pæ­re­ci­der, mi­ne­ral­vann og eple­most. Sist­nevn­te var for an­led­nin­gen hand­let inn fra vin­mono­po­let. Det­te på bak­grunn av at ko­mi­te­en øns­ket at de som ikke drakk al­ko­hol også skul­le kun­ne nyte god drik­ke til re­ke­ne.

– Frem til ca kl. 20.00 ble det ser­vert drik­ke til ma­ten. De­ret­ter ble det opp­ret­tet en bar der an­sat­te kun­ne kjø­pe øl, vin, mi­ne­ral­vann el­ler ci­der der­som de øns­ket det. Vi har sjek­ket med per­soner som stod for un­der­hold­ning og ser­ve­ring, og de be­kref­ter at drikke­va­re­ne ble ryd­det bort sam­men med ma­ten.

– Res­ten av kvel­den måt­te de an­sat­te selv kjø­pe det de øns­ket å drik­ke.

I etter­kant av det­te avi­sopp- sla­get har ko­mi­te­en satt seg ned og reg­net over hvor mye drikke­va­rer som ble kon­su­mert på som­mer­fes­ten. Der­som halv­par­ten av de ca 300 gjes­te­ne som del­tok på fes­ten drakk al­ko­hol­hol­dig drik­ke, har de druk­ket 2 øl og 1 glass vin hver til ma­ten. Sett på en an­nen måte, har de kon­su­mert al­ko­hol for ca 165 kr pr per­son. Å på­stå at det­te er fri flyt av al­ko­hol, me­ner vi er en sterk over­dri­vel­se og for­tje­ner ikke slike presse­opp­slag. I til­legg vil­le det­te kon­su­met med­ført 3 bon­ger der­som man skul­le tatt i bruk bong­sys­tem slik ord­fø­re­ren etter­ly­ser. Ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en ser in­gen pro­ble­mer med å inn­fø­rer slikt bong­sys­tem ved nes­te års som­mer­fest.

Ko­mi­te­en for årets som­mer­fest had­de fo­kus på hu­mor, so­si­alt sam­vær og godt ar­beids­mil­jø! Blant an­net bruk­te ko­mi­te­en mye tid på å lage et inn­slag fra hjemme­tje­nes­ten der man­ge an­sat­te dan­set til en selv­kom­po­nert sang med egen ko­reo­gra­fi. Hjemme­tje­nes­ten bruk­te egen fri­tid på å lage sang og dans, og til å øve. Det­te for å styr­ke ar­beids­mil­jø­et. Så al­ko­hol var ikke et ho­ved­fo­kus på fes­ten for ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en og vi opp­lev­de hel­ler ikke at fes­ten ut­vik­let seg til å bli en «fylle­fest». Ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en var de sis­te del­ta­ker­ne som gikk hjem. Da kl. var 00.15 for­lot vi Søg­ne gam­le preste­gård og had­de i til­legg hjul­pet til med en del ryd­ding. Alle fest­del­ta­ker­ne var gått hjem en stund før det.

Vi und­rer oss i til­legg over at ord­fø­rer el­ler jour­na­lis­ter kom­mer med på­stan­der uten å sjek­ke fakta. Vi sy­nes det er kjempetrist at det som er fo­ku­set i etter­kant av den­ne fes­ten, er at det var fri flyt av al­ko­hol. Ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en har fått man­ge gode til­bake­mel­din­ger på årets fest- og det som nev­nes er ak­ku­rat det som ko­mi­te­en had­de som ut­gangs­punkt. En kveld med mye hu­mor, lat­ter, dans og so­si­alt sam­vær med gode kol­le­ga­er!

På veg­ne av hjemme­tje­nes­ten og ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.