Øns­ker dia­log med Me­nig­he­ten Sam­fun­det

Faedrelandsvennen - - MENING - PET­TER BENESTAD, By­styre­re­pre­sen­tant For Ven­st­re

Leif-åge Tønne­sen skri­ver i le­ser­inn­legg 14.9. føl­gen­de: «By­styre­re­pre­sen­tan­ten Pet­ter Benestad vil fra­ta Me­nig­he­ten Sam­fun­det det han kal­ler «støt­ten» til den­ne me­nig­he­ten». Det­te stem­mer ikke.

●● I in­ter­pel­la­sjo­nen har jeg ikke sagt noe om at jeg øns­ker å fra­ta me­nig­he­ten til­skud­det de mot­tar fra kom­mu­nen.

I et in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen ut­tal­te jeg at der­som det er slik at me­nig­he­ten bry­ter like­stil­lings­lo­ven, så bør kom­mu­nen vur­de­re å kut­te den øko­no­mis­ke støt­ten. Jeg vil tro at de fles­te er enige med meg i det­te. Og jeg ser in­gen grunn til ver­ken å de­men­te­re el­ler be­kla­ge noe som helst, slik Tønne­sen me­ner jeg bør gjø­re.

For or­dens skyld re­fe­rer jeg mine spørs­mål som ord­fø­re­ren skal be­sva­re i by­sty­ret 20.9.: «1. Vil ord­fø­re­ren ta ini­tia­tiv til dia­log med Sam­fun­det Me­nig­het for å få me­nig­he­ten til å føl­ge norsk lov i for­hold til likestilling, samt at det i stør­re grad åp­nes for barns mu­lig­he­ter for del­ta­kel­se i sam­fun­net og med­lem­mers mu­lig­he­ter for del­ta­kel­se i or­di­næ­re of­fent­li­ge valg?

2. Hva slags krav set­tes til kom­mu­na­le til­skudd til me­nig­he­ter i dag? Me­ner ord­fø­re­ren det som skjer i Me­nig­he­ten Sam­fun­det som in­nen­for det vi skal gi støt­te?»

Så ven­ter jeg spent på ord­fø­re­rens svar og debatt om det­te i by­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.