Fart på mo­pe­der

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN AN­DRE­AS­SEN, Kris­tian­sand

Far­ten på mo­pe­der bør økes til mi­ni­mum 60 km p.h , det­te kort og godt for å spa­re liv.

●● Alle skal for­bi scoo­te­re og and­re let­te mo­tor­kjøre­tøy­er - hvor man­ge har ikke mis­tet li­vet for­di mis­for­hol­det mel­lom en scoo­ter som vei­er ca 250 kg og en trai­ler på 50000 kg er for stor, og får du en trai­ler opp på si­den da med det drag­su­get en trai­ler la­ger, su­ger den en scoo­ter av vei­en. Kun­ne dis­se let­te kjøre­tøy­er føl­ge tra­fik­ken vil­le det vært tryg­ge­re for alle langs vei­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.