Gi­rer opp mil­lion­bru­ken

Cultiva øker in­ves­te­rings­tak­ten, og bru­ker blant an­net 60 mil­lio­ner kro­ner på Kunst­si­lo­en. Grunn­ka­pi­ta­len har pas­sert 1,8 mil­li­ar­der kro­ner.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Vi har hatt vel­dig dyk­ti­ge ka­pi­tal­for­val­te­re, så der­for blir det­te mu­lig for oss, sier styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han snak­ker om Cul­ti­vas plan­lag­te penge­bruk de fire kom­men­de åre­ne. Man­dag har stif­tel­sen styre­møte, og i saks­pa­pi­re­ne ser det ut til at Gab­ri­el­sen har tenkt å ta på seg et par span­der­buk­ser med litt stør­re lom­mer enn før.

Hit­til står 2007 som Cul­ti­vas mest span­dab­le år med 29,8 mil­lio­ner kro­ner ut­be­talt. I pro­gno­se­ne for de kom­men­de åre­ne fram­kom­mer det at re­kor­den kan bli slått i 2018 med ut­be­ta­lin­ger på opp mot 50 mil­lio­ner kro­ner. Det­te bry­ter den år­li­ge ram­men på 30 mil­lio­ner kro­ner. Ram­me­ne for de på­føl­gen­de åre­ne 2019 og 2020 er på 40 mil­lio­ner kro­ner i året.

BEGEISTRING

Det er i førs­te om­gang ut­gif­ter knyt­tet til Sør­lan­dets kunst­mu­se­ums silo­kai­pro­sjekt som trek­ker opp ut­gifts­ni­vå­et.

– Jeg er vel­dig be­geist­ret for silo­kaia pro­sjek­tet. Det kom­mer til å til­fø­re byen noe helt unikt, og der­for sy­nes jeg det er rik­tig å bru­ke til sam­men 60 mil­lio­ner kro­ner på det, sier styre­le­der Gab­ri­el­sen.

Det nye mu­se­et i Kunst­si­lo­en skal rom­me hele Sør­lan­dets kunst­mu­se­um in­klu­dert kunst­ga­ven fra Ni­co­lai Tan­gen. Byg­get skal stå fer­dig i 2021 og om­byg­gin­gen er kal­ku­lert til 560 mil­lio­ner kro­ner. Til det­te gir Cultiva 25 mil­lio­ner kro­ner i di­rek­te til­skudd nes­te år. Men mu­se­et får også 35 mil­lio­ner kro­ner av Cultiva for sine nå­væ­ren­de lo­ka­ler i den gam­le ka­te­dral­sko­len i Skip­per­gata. Det­te er i sam­svar med den høy­es­te av to inn­hen­te­de taks­ter på ei­en­dom­men.

MILLIARDSUM

I kunst­mu­se­ets lo­ka­ler har Cultiva len­ge øns­ket å etab­le­re et kul­tur­hus for barn. Det ble i 2016 satt av ti mil­lio­ner til kjø­pet, og res­ten av pen­ge­ne går på bud­sjet­te­ne for 2017 og 2018.

Det­te kan Cultiva gjø­re for­di grunn­ka­pi­ta­len i år pas­ser­te 1,8 mil­li­ar­der kro­ner, et­ter å ha stått på 1,4 mil­li­ar­der i 2011. I sam­me pe­rio­de har buf­fer­ka­pi­ta­len økt fra 22 til 326 mil­lio­ner kro­ner. Egent­lig er det­te en litt mind­re grunn­ka­pi­tal enn for­ut­satt i hand­lings­pro­gram­met. Det­te an­be­fa­ler 25 pro­sent buf­fer (376 mil­lio­ner kro­ner). Li­ke­vel sy­nes sty­ret det er trygt nok å kjø­re på litt nå.

Cul­ti­vas ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Er­ling Val­vik sier dog:

– Det er me­nin­gen at grunn­ka­pi­ta­len skal stå til evig tid, og det er vik­tig med en so­lid buf­fer. Vi må ha i men­te at et til­sva­ren­de fond i Sve­ri­ge for ek­sem­pel har falt med 30 pro­sent to gan­ger.

FOTO: TOR­GEIR EIKELAND

Styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen vil øke penge­bru­ken et­ter at grunn­ka­pi­ta­len pas­ser­te 1,8 mil­li­ar­der kro­ner for Cultiva. Di­rek­tør Er­ling Val­vik (t.h.) minner om at ka­pi­ta­len er ment å vare evig. Bil­det er tatt ved et tid­li­ge­re styre­møte.

ARQUITECTES OG MX_ ILLUSTRASJON: MESTRES WÅGE

Slik skal kunst­si­lo­en se ut når den er fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.