Dron­nin­gen på Lis­ta fyr

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TOR­GEIR EIKELAND

Dron­ning Son­ja stil­ler ut kunst på Gal­le­ri Lis­ta fyr.

Til høs­ten hol­der H.M. Dron­ning Son­ja se­pa­rat­ut­stil­ling på Gal­le­ri Lis­ta Fyr, i pe­rio­den 28. ok­to­ber til 26. no­vem­ber. Det­te med­de­ler gal­le­ri­et til Fædre­lands­ven­nen i en presse­mel­ding.

«Dron­nin­gen fyl­ler 80 år i år og det er med stor gle­de Gal­le­ri Lis­ta Fyr øns­ker ut­stil­lin­gen og kunst­ne­ren vel­kom­men», he­ter det i skri­vel­sen.

Dron­nin­gen har tid­li­ge­re stilt ut på Sør­lan­det, blant an­net på gal­le­ri BI-Z. Da hun stil­te ut på sist­nevn­te sted i 2012 ble alt re­vet bort, og også det som stil­les ut på Lis­ta fyr i høst er til salgs. Det drei­er seg om «et godt ut­valg ar­bei­der» fra de se­ne­re år in­nen­for gra­fikk og ke­ra­mikk. Dron­nin­gen selv skal være til ste­de på åp­nin­gen lør­dag 28. ok­to­ber, og for at flest mu­lig skal få med seg åp­nings­se­re­mo­ni­en vil den fore­gå ute i Gal­leri­ha­gen. De­ret­ter kan det iføl­ge presse­mel­din­gen bli nød­ven­dig å slip­pe inn pub­li­kum pulje­vis, etter­som plas­sen in­ne i den gam­le fyr­mes­ter­bo­li­gen er be­gren­set. Ut­stil­lin­gen er støt­tet av Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

FOTO: TORSTEIN ØEN

Dron­ning Son­ja var elev av av­døde Kjell Nu­pen. Her er de fo­to­gra­fert i 2011.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.