Utro­lig rei­se gjen­nom von­de fø­lel­ser

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

POP/ROCK Susan­ne Sund­før

Mu­sic For Pe­op­le In Trouble (War­ner)

Susan­ne Sund­før har pro­ble­mer. Det gjør fan­tas­tisk godt å høre på hen­nes be­kym­rin­ger om ver­dens elen­dig­het og kjær­lig­he­tens vans­ke­li­ge vir­ke­lig­het.

Hun har blitt en av lan­dets sto­re og ster­ke sig­na­tur­stem­mer. Ikke bare i Nor­ge, men i man­ge and­re land også. Ikke minst i Stor­bri­tan­nia.

Hun syn­ger som en gud­in­ne, men er sam­ti­dig sår­bar og er hele vei­en på en sø­ken et­ter svar på de sto­re spørs­må­le­ne.

«Mu­sic For Pe­op­le In Trouble» er nett­opp det; en rei­se mel­lom kon­tras­ter, ulike kon­ti­nen­ter og po­li­tis­ke vir­ke­lig­he­ter. Det hand­ler om frykt og en skrem­men­de fram­tid. Fra Nord- Koreas atom­vå­pen til den kli­ma­tisk øde­leg­gen­de ned­hug­gin­gen av regn­sko­gen i Ama­zo­nas.

Vi kun­ne ha styrt unna de ster­ke mel­din­ge­ne til Susan­ne Sund­før, for­di det gjør litt vondt å lyt­te til det­te, men har du først gått inn i dem, så er det lett for å bli der. Len­ge!

Hen­nes stem­me er som på alle and­re san­ger hun har gitt ut før en sterk lytte­opp­le­vel­se i seg selv. På det­te al­bu- met, er hun an­ta­ge­lig på sitt topp­nivå.

Det er lett å la seg be­ve­ge og for­fø­re både når hun syn­ger og fram­fø­rer sine nak­ne piano­bal­la­der, og når hun og mu­si­ker­ne pø­ser på med ef­fek­ter og svuls­ti­ge be­ve­gel­ser. De al­ler fi­nes­te lå­te­ne er kan­skje de tris­te og emo­sjo­nel­le «Un­der­cover» og «No one Be­lie­ves In Lo­ve Any­mo­re». Men det er så mye mer her. Det er så vak­kert, og sam­ti­dig så nifst og så skrem­men­de.

Susan­ne Sund­før er så full av mu­sikk at det bare er å leg­ge seg flat. Hun er en ar­tist som ut­fors­ker seg selv og sine mu­lig­he­ter for å lage det helt sto­re. Her har hun gjort det, og hun kom­mer til å gjø­re det igjen. Til gle­de for oss som lyt­ter. Hun skal gjø­re kon­sert i Kilden 29. sep­tem­ber.

FOTO: PRESSEBILDE: RAPHAEL CHATELAIN

Susan­ne Sund­før har gitt et mes­ter­verk av et al­bum. 29. sep­tem­ber gjør hun kon­sert i Kilden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.