Tamt og ir­ri­te­ren­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

POP

Anna Of The North

Lovers

(Dif­fe­rent Recor­dings / Bor­der Mu­sic Nor­way)

Nor­ges nye stjerne­skudd skuf­fer.

Anna Of The North har fått en god start på kar­rie­ren. Gjø­vik-jen­ta har al­le­re­de vakt in­ter­na­sjo­nal o opp­merk­som­het og har sam­ar­bei­det med blant an­net Ty­ler,Ty­ler The Crea­torC­re og Frank Ocean.

Nå er hun ute med sin førs­te full-leng­der, men dess­ver­re le­ver hun ikke opp til for­vent­nin­ge­ne.

Det er en energi­løs og sve­ven­de Anna Of The North man får høre på «Lovers». Stem- men hen­nes vir­ker svak og ano­nym, og i en ver­den hvor nor­disk elek­tro­ni­ka har blitt eks­tremt po­pu­lært er man nødt til å skil­le seg ut.

I seg selv kan stem­nin­gen som Anna Lot­te­rud og hen­nes pro­du­sent Brady Da­ni­el­lS­mith ska­per være be­ha­ge­lig og vak­ker å høre på, men når man får ser­vert hele 10 lå­ter i mer el­ler mind­re nøy­ak­tig sam­me stil blir man som lyt­ter både rast­løs og noe ir­ri­tert.

Man be­gyn­ner til og med å tvi­le på om Lot­te­rud har en stem­me i det hele tatt – el­ler om hun bare kla­rer å hvis­ke. Det hjel­per hel­ler ikke at sin­ge­len «Some­one» gir flash­backs til Kim Car­nes' ver­sjon av «Bet­ty Davis Eyes».

Teks­te­ne er hel­ler ikke av den mest in­ter­es­san­te sort­en, og be­står i ho­ved­sak av kjær­lig­hets­his­to­ri­er hvor tekst­le­ve­rin­gen er tam og fø­lel­ses­løs. Alt sklir der­for for­bi uten at noe fes­ter seg til hu­kom­mel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.