Sal­mis­ten om medi­ta­sjon

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE,

Kan­skje har du lest an­dak­te­ne den­ne uka – og tatt ut­ford­rin­gen om å «flyt­te inn i» sal­me­ne vi har sett på? Da har du for­hå­pent­lig­vis er­fart noe av hvor­for Sal­me­nes bok om­ta­les som «et medi­sin­skap for hjer­tet og en guide for li­vet», slik jeg re­fe­rer­te fra for­fat­te­ren Tim Kel­ler på man­dag.

Et søk på in­ter­nett el­ler et be­søk i bok­han­de­len vi­ser et utall al­ter­na­ti­ve «medi­sin­skap» og «livs­guid­er». Her er mye å be­kref­te – og mye å ut­ford­re fra et kris­tent per­spek­tiv. Hva med medi­ta­sjon, for ek­sem­pel? I man­ge av va­ri­an­te­ne vi mø­ter i dag, er må­let å tøm­me sin­net for tan­ker for slik å opp­nå mak­si­mal av­slap­ning.

Går vi til Sal­me­nes bok, vi­ser blant an­net Sal­me 103 en stikk mot­satt til­nær­ming. Her er må­let med medi­ta­sjo­nen å la evan­ge­li­et få så stort rom i oss at det vir­ke­lig får for­and­re oss. Ja, tan­ke og hu­kom­mel­se skal set­te hjer­tet i brann. Hvor­dan? Ved å snak­ke ty­de­lig til sitt ind­re, sier sal­mis­ten. Og her i Sal­me 103 dve­ler Da­vid ved den dype sann­he­ten at Gud til­gir en­hver synd og en dag vil ta bort all li­del­se, nød og urett­fer­dig­het.

Bi­belsk medi­ta­sjon fyl­ler oss alt­så med sann­het – om Ska­pe­ren og om oss skap­nin­ger. Og sann­he­ten set­ter oss fri – til å hvi­le i viss­he­ten om Guds mis­kunn­het: «Så høy som him­me­len er over jor­den, så vel­dig er hans mis­kunn over dem som fryk­ter ham.» Første­lek­tor, NLA Me­die­høg­sko­len Gim­le­kol­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.