50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

16. sep­tem­ber 1967

●● Juni-kri­gens etter­virk­nin­ger rys­ter Midt­østen. Husseins tro­ne vak­ler ver­re enn noen­sin­ne og Sy­rias pre­si­dent Al-atas­si er skjø­vet til side. I Egypt har Nas­ser klart å klam­re seg til fø­rer­se­tet, mens hans sty­re blir sta­dig ver­re og mer des­po­tisk. År­sa­ken en er til­lø­pe­ne til opp­rør, og det hev­des at mer enn nn 70 000 per­soner skal være ar­res­tert. For­mell tiltale er blitt reist i de fær­res­te til­fel­ler, og de ar­res­ter­tes på­rø­ren­de har ofte ikke pei­ling på hva som har skjedd. Ne­der­la­get et i kri­gen på­før­te ta­per­ne sår som de­tet tar man­ge år å lege. Øko­no­misk og mi­li­tært er Jor­dan og Egypt gått i opp­løs­ning, og po­li­tisk uro pre­ger den n ara­bis­ke ver­den i stør­re grad enn før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.