Www.dyre­par­ken.no

Faedrelandsvennen - - TEMA -

– Høst­fe­rien er barne­fa­mi­lie­nes fe­rie. Det har reise­li­vet fått med seg, og høst­fe­rie­uken er man­ge ste­der den sis­te uken før til­bu­de­ne sten­ges ned for vin­te­ren, sier di­rek­tør Li­ne End­re­sen Nor­mann i Vir­ke Rei­se Nor­ge.

De­res reise­un­der­sø­kel­se vi­ser at 59 pro­sent sier de skal til­brin­ge tid med fa­mi­li­en i høst­fe­rien, og for al­ders­grup­pen 40–49 år gjel­der det­te hele 73 pro­sent. Nes­ten én av fire til­brin­ger høst­fe­rien på pri­vat hyt­te el­ler på be­søk hos fa­mi­lie og ven­ner.

– Man­ge kom­bi­ne­rer det­te med å be­sø­ke at­trak­sjo­ner som fa­mi­lie­par­ker og mu­se­er, sier Nor­mann.

Vi har tatt en titt på fa­mi­lie­par­ker og and­re stør­re ak­ti­vi­te­ter lan­det rundt. Her får du en pris­over­sikt:

Dyre­par­ken i kris­tian­sand

Hva par­ken be­står av: Dyre­park og bade­land in­klu­dert pre­sen­ta­sjo­ner av dy­re­ne, leke­plas­ser og be­søks­hus av ulike slag. Kap­tein Sa­bel­tann, Hakke­bakke­sko­gen og Kar­de­mom­me by er at­trak­sjo­ner.

Pri­ser: Fra 319 kro­ner for inn­gang kun til dyre­par­ken. Begge par­ke­ne og bade­lan­det sam­men kos­ter det fra 429 kro­ner.

Pris in­klu­dert over­nat­ting: To net­ter på Dyre­par­ken ho­tell, in­klu­dert inn­gangs­bil­let­ter til par­ke­ne og fro­kost kos­ter fra ca. 5000 kro­ner for to net­ter. Over­nat­ting i Abra Havn kos­ter fra 5400 kro­ner, mens over­nat­ting i Kar­de­mom­me by kos­ter fra 4500 kro­ner.

For mer info:

Hal­ling­dal Fa­mi­lie­park

Hva par­ken be­står av: Klatre­par­ken Høyt og Lavt og 4H be­søks­gård, in­nen­dørs- og uten­dørs leke­park og spa. Til­byr også ut­leie av ka­jakk, kano, syk­ler og mini­golf.

Pri­ser: Dags­kort fra 315 kro­ner i klatre­par­ken. Uke­kort på går­den kos­ter 90 kro­ner for barn (gra­tis for voks­ne og barn un­der tre år).

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: Leie av hyt­te kos­ter fra 3400 kro­ner i to net­ter.

For mer info: fe­rie­park.no

lange­drag na­tur­park, Hal­ling­dal

Hva par­ken be­står av: Na­tur­par­ken be­står av ca. 300 dyr og rundt 20 ar­ter. Reins­dyr, ulv, rev, gau­pe og mos­kus er no­en av dem.

Pri­ser: Fa­mi­lie­bil­lett med to barn og to voks­ne kos­ter 980 kro­ner. En del ak­ti­vi­te­ter kos­ter i til­legg, ek­sem­pel­vis be­søk i ulveg­år­den 600 kro­ner, run­de­rid­ning 50 kro­ner og kane­fart 100 kro­ner.

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: To net­ter med full­pen­sjon kos­ter fra 3200 kro­ner. Det er også mu­lig å over­nat­te i en ga­pa­huk, kos­ter fra 2500 kro­ner.

For mer info: www.lange­drag.no Det til­bys også pakke­til­bud for de tre ak- ti­vi­te­te­ne Tro­pi­ca­na bade­land, Lange­drag og Hal­ling­dal fa­mi­lie­park.

Bjørne­par­ken i Flå

Hva par­ken be­står av: Dyre­park med rov­dyr og hus­dyr. I fjor fikk de også inn rep­ti­ler med kro­ko­dil­ler, slan­ger og and­re ekso­tis­ke dyr. I til­legg har de zi­pline, uten­dørs- og in­nen­dørs leke­land.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter fra 299 kro­ner for barn og 349 kro­ner for vok­sen.

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: Over­nat­ting for to net­ter med fro­kost og bil­let­ter in­klu­dert kos­ter fra 4300 kro­ner.

For mer info: www.bjorne­par­ken.no

lille­putt­ham­mer, øyer/ha­fjell

Hva par­ken be­står av: Par­ken er en mi­nia­tyr­mo­dell av St­or­gata i Lil­le­ham­mer fra 1900-tal­let med små hus og ga­ter. Olde­fars­bi­ler, tog­bane, ka­ru­sel­ler, leke­land og klatre­park er no­en av at­trak­sjo­ne­ne.

Pri­ser: Dags­bil­lett fra 99 til 149 kro­ner. Hon­nør: 74 kro­ner.

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: Her er et ek­sem­pel fra Ha­fjell ho­tell som lig­ger rett i nær­he­ten av Lille­putt­ham­mer: To net­ter med fro­kost fra 2200 kro­ner.

For mer info: www.lille­putt­ham­mer.no

Hun­der­fos­sen Fa­mi­lie­park, øyer/ha­fjell

Hva par­ken be­står av: 60 at­trak­sjo­ner og ak­ti­vi­te­ter. Berg-og-dal-ba­nen Il Tem­po Gi­gan­te var en stor ny­het i par­ken for et par år si­den.

Pri­ser: Fra 355 kro­ner (av­hen­gig av høy­de, ikke al­der). Hon­nør: 250 kro­ner.

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: Over­nat­ting på Hun­der­fos­sen ho­tell og re­sort kos­ter fra 3000 kro­ner for to net­ter. Høst­fe­rie­pri­sen in­klu­de­rer bil­let­ter til Bar­nas gård, ak­ti­vi­te­ter og even­tyr­sti.

For mer info: hun­der­fos­sen.no

konge­par­ken, ål­gård

Hva par­ken be­står av: Nor­ges lengs­te bob­bane på 1000 me­ter, en kan lage sin egen sjo­ko­la­de og det fin­nes masse­vis av ka­ru­sel­ler, bonde­gård, båt- og små­bil­ak­ti­vi­te­ter. Grå­tass bor også her.

Pri­ser: Dags­bil­lett fra 319 kro­ner for barn og 339 kro­ner for vok­sen.

Pri­ser in­klu­dert over­nat­ting: Det er in­gen ho­tell i di­rek­te til­knyt­ning til par­ken, men fle­re ho­tel­ler som Qua­li­ty, Cla­rion og So­la Strand Ho­tel til­byr pak­ker med fro­kost og dags­kort fra rundt 3000 kro­ner for to net­ter. For mer info: www.konge­par­ken.no/ hjem/

nams­sko­gan Fa­mi­lie­park, nord-trøn­de­lag

Hva par­ken be­står av: Dyre­park, klatre­park, møte med fjell­rev, zip li­ne, al­pin­ra­cer, bungee-tram­po­li­ne, trak­tor­ba­ne, grave­ma­ski­ner, tram­po­li­ne, båt og fiske.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter fra 235 kro­ner. Hon­nør kos­ter 220 kro­ner.

En del ak­ti­vi­te­ter kos­ter i til­legg, ek­sem­pel­vis klatre­par­ken og møte med fjell­re­ven.

Pri­ser for over­nat­ting: Her kan man over­nat­te i gam­mer like ved rov­dy­re­ne. Pris fra 1600 kro­ner pr. gam­me. Fro­kost kos­ter 80 kro­ner pr. per­son.

For mer info: www.fa­mi­lie­par­ken.no

norsk Folke­mu­se­um, Bygd­øy i oslo

Hva par­ken be­står av: Kul­tur­his­to­risk mu­se­um med et stort fri­lufts­om­rå­de, man­ge ut­stil­lin­ger og ar­ran­ge­ment hele året. Bar­na kan blant an­net kjø­re hest og vogn.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 130 kro­ner for voks­ne og 40 kro­ner for barn. Hon­nør/stu-

FOTO: STIAN HOLMEN

NAMSKOGAN FA­MI­LIE­PARK:

FOTO: BERTIL VALDERHAUG

LANGE­DRAG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.