Skal du be­sø­ke en FA­MI­LIE PARK i høst­fe­rien? Www.po­la­ria.no

Fle­re av lan­dets fa­mi­lie­par­ker hol­der åpent i høst­fe­rien. Her får du over­sikt over pri­ser og ak­ti­vi­te­ter.

Faedrelandsvennen - - TEMA - TEKST: CA­MIL­LA FLAATTEN ca­mil­la.flaatten@schib­sted.no - TEKST: KA­THRI­NE HUMBERSET ka­thri­ne.humberset@schib­sted.no -

dent: 75 kro­ner.

For mer info: www.norsk­folke­mu­se­um.no

Po­la­ria, Tromsø

Hva par­ken be­står av: Pa­no­ra­ma­kino, ark­tisk akva­ri­um, kunn­skaps­ba­ser­te ut­stil­lin­ger og gave- og sou­ve­nir­bu­tikk.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 130 kro­ner for voks­ne, 65 kro­ner for barn. Hon­nør: 90 kro­ner. Stu­dent: 70 kro­ner. 280 kro­ner for fa­mi­lie.

For mer info:

akva­ri­et i Bergen

Hva par­ken be­står av: Her fin­ner du ping­vi­ner, sjø­lø­ver, se­ler og et hav­ak­va­ri­um. Du kan få med deg tre­ning av sjø­lø­ver, fô­ring av ping­vi­ne­ne og se se­le­ne leke med hver­and­re.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 220 kro­ner for voks­ne, 160 kro­ner for barn el­ler 650 kro­ner for fa­mi­lie (to voks­ne og to barn). Hon­nør/stu­dent: 160 kro­ner.

For mer info: www.akva­ri­et.no

at­lan­ter­havs­par­ken, Åle­sund

Hva par­ken be­står av: I ak­ti­vi­tets­rom­met kan du hol­de sjø­stjer­ner, kråke­bol­ler, sjø- pøl­ser el­ler skjell. Du kan også se dyk­ker­show der dyk­ke­re fôrer fiske­ne for hånd, ping­vin­ma­ting, oter­fô­ring og fô­ring av se­le­ne.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 80 kro­ner for barn og 180 kro­ner for voks­ne.

For mer info: www.at­lan­ter­havs­par­ken.no

Po­lar Park, Bar­du

Hva par­ken be­står av: Her kan du se på bjør­ner, ul­ver, re­ver, hjort, elg, reins­dyr, gau­per og mos­kus. Buld­ring, zip li­ne og ma­ting av dyr er no­en av ak­ti­vi­te­te­ne.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 260 kro­ner for voks­ne og 160 kro­ner for barn. Ak­ti­vi­te­te­ne kom­mer i til­legg.

Over­nat­ting: Lapp­hau­gen tu­rist­sta­sjon, Bar­du ho­tell el­ler Fjell­kys­ten gjeste­hus er no­en al­ter­na­ti­ver.

For mer info: www.po­lar­park.no

sáp­mi Park, ka­ra­sjok

Hva par­ken be­står av: Tea­ter, reins­dyr, sa­misk hånd­verk, sou­ve­nir­bu­tikk med egen sølv­smie og glass­blå­se­ri.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 160 kro­ner for vok­sen, 80 kro­ner for barn og 400 kro­ner for fa­mi­lie (to voks­ne og to barn).

Over­nat­ting: Ned­re Mol­li­sjok Fjell­stue el­ler Scan­dic Ka­ra­sjok.

For mer info: www.vi­sit­sap­mi.no

den lil­le dyre­hage, Broke­lands­heia

Hva par­ken be­står av: Her kan du vand­re rundt i regn­sko­gen hvor du mø­ter på ape­kat­ter, kro­ko­dil­ler, fug­ler, fisk, slan­ger, som­mer­fug­ler, øg­ler, le­mu­rer, suri­ka­ter og gårds­dyr, samt ha det gøy på de for­skjel­li­ge leke­ap­pa­ra­te­ne.

Pri­ser: Dags­bil­lett kos­ter 199 for voks­ne og 169 kro­ner for barn og hon­nør.

Over­nat­ting: Tre­hyt­te­ne, Sør­lan­det Fe­rie­sen­ter el­ler Ri­sør Re­sort Mo­en Cam­ping er no­en al­ter­na­ti­ver.

For mer info: www.den­lille­dyre­hage.no

FOTO: NTB SCANPIX

HUN­DER­FOS­SEN: Her er det åpent no­en gan­ger i lø­pet av vin­te­ren også, men høy­se­son­gen er fra mai til ok­to­ber.

NTB SCANPIX FOTO: FOTO: DEN LIL­LE DYREHAGEN

KAR­DE­MOM­ME BY: Dyre­par­ken har fle­re at­trak­sjo­ner en kan be­sø­ke – som Kar­de­mom­me by, Kap­tein Sa­bel­tann og Hakke­bakke­sko­gen. DEN LIL­LE DYREHAGEN.

FOTO: MONICA STRØMDAHL

DYRE­PAR­KEN: De fire ge­par­de­ne som ble født i dyre­par­ken i fjor har nå vokst seg like sto­re som mo­ren.

FOTO: NTB SCANPIX

LILLE­PUTT­HAM­MER: Ga­te­ne og hu­se­ne er i mi­nia­tyr.

FOTO: ARILD SOL­BERG

AT­LAN­TER­HAVS­PAR­KEN:

FOTO: HANS PAUL HAN­SEN

SÁPNI PARK:

FOTO: NTB SCANPIX

AKVA­RI­ET I BERGEN:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.