Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Slik la­get vi pris­over­sik­ten

● Fa­mi­lie­par­ken er valgt ut av re­dak­sjo­nen. Ge­o­gra­fisk spred­ning er vik­tig.

● No­en av ak­ti­vi­te­te­ne, of­test en del bade­ak­ti­vi­te­ter, kan være stengt el­ler er værav­hen­gig.

● Over­nat­tin­gen er ba­sert på to net­ter, for to voks­ne og to barn i al­de­ren 4–12 år. Da­to­ene vi har søkt på var 6.- 8. ok­to­ber og 10. – 12. ok­to­ber. Pri­se­ne kan va­riere noe i de ulike høst­fe­rie­uke­ne.

● Pri­se­ne er hen­tet fra de ulike nett­si­de­ne. Fle­re til­byr ra­bat­ter på on­line­be­stil­lin­ger.

● Fle­re av par­ke­ne har gra­tis inn­gang for de al­ler mins­te – en­ten un­der seks år, tre år el­ler to år. En del par­ker til­byr også ra­bat­ter­te for fa­mi­li­er og for ek­sem­pel tre­da­gers­bil­let­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.