Jeg hå­per folk på Sør­lan­det ten­ker at det­te er fan­tas­tisk moro.

Tid­li­ge­re Start- og Vind­bjart-spil­ler Mor­ten Fru­støl blir ny øko­nomi­di­rek­tør i Start, som rus­ter seg kraf­tig for frem­ti­den.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no -

– Som alle and­re nye har sagt. Det­te blir utro­lig spen­nen­de og gøy, sier Mor­ten Fru­støl til Fædre­lands­ven­nen.

31-årin­gen er Starts nye øko­nomi­di­rek­tør, og star­ter i job­ben 1. no­vem­ber. Fru­støl er stats­auto­ri­sert re­vi­sor og kom­mer fra job­ben som ma­na­ger i PWC.

– Jeg kom­mer fra en utro­lig bra ar­beids­plass, med det jeg opp­fat­ter som det bes­te fag­mil­jø­et på Sør­lan­det, men i sum er det­te så spen­nen­de at det var umu­lig å si nei til, sier Fru­støl – som blir den fjer­de ny­an­sat­te sje­fen i Start på kort tid.

Tors­dag pre­sen­ter­te Start høy­pro­fi­ler­te Mor­ten Aa Djup­vik som ny Hr-ma­na­ger, el­ler per­so­nal­sjef, der han får an­svar for å byg­ge topp­idretts­kul­tur i klub­ben. HAR AN­SATT FIRE SJEFER Tid­li­ge­re Pwc-mann Ei­vind Had­de­land, som de sis­te tre åre­ne har vært selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de, er an­satt som ny kom­mer­si­ell di­rek­tør i Start.

I til­legg ble Tor Kris­ti­an Karl­sen an­satt som ny sports­di­rek­tør i be­gyn­nel­sen av au­gust.

– Det er fan­tas­tisk å ha ei­ere i ryg­gen som gjør at vi kan byg­ge den or­ga­ni­sa­sjo­nen vi øns­ker. At vi har fått til så mye på kort tid had­de jeg nes­ten ikke trodd på for­hånd, sier Even Øgrey Brands­dal til Fædre­lands­ven­nen.

– Man­ge vil kan­skje ten­ke at dere er en topp­tung or­ga­ni­sa­sjon som går vel fort fram?

– Jeg hå­per folk på Sør­lan- det ten­ker at det­te er fan­tas­tisk moro og ute­luk­ken­de po­si­tivt, sier Brands­dal.

Et­ter at de nye Start-ei­er­ne kom inn i klub­ben er det gjort sto­re in­ves­te­rin­ger i klub­ben. Ad­nan Had­zic, Stef­fen Lie Skå­le­vik, Da­mion Lowe, Kristjan Flo­ki Finn­bo­ga­son og Co­nor O´bri­en er hen­tet inn på spil­ler­si­den. Både Had­zic, Lowe og Finn­bo­ga­son har Start be­talt pen­ger for – bare for Finn­bo­ga­son ale­ne ble det brukt rundt tre mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge is­lands­ke medi­er. I av­ta­len mel­lom ei­er­ne og sel­ska­pet Start En Drøm AS lig­ger er det klart at det skal in­ves­te­res 40 mil­lio­ner kro­ner over ti år. De ti førs­te mil­lio­ne­ne skul­le bru­kes nær­mest umid­del­bart. HAR SPILT TOPPFOTBALL – Dere har hen­tet fle­re spil­le­re og fire sjefer på halv­an­nen må­ned. Hvor mye pen­ger har dere brukt til nå?

– Det er in­nen­for ram­me­ne og ab­so­lutt øko­no­misk for­svar­lig. Men det­te hand­ler ikke bare om pen­ger, det hand­ler om å få inn kom­pe­tan­se som vil løf­te klub­ben mot top­pen. Vi opp­le­ver al­le­re­de at ver­di­en på vår merke­vare har økt vel­dig den sis­te ti­den. Vi tror vi kan øke spon­sor­inn­tek­te­ne fra 20 til 25-30 mil­lio­ner på kort tid. Og for å vokse tren­ger vi en sterk or­ga­ni­sa­sjon, for­kla­rer Brands­dal.

I lik­het med fle­re av Starts nye ei­ere har Fru­støl fot­ball­bak­grunn. Han har kam­per for både Start 2 og Vind­bjart.

– Jeg har spilt med både Chris­top­her Lange­land og Mads Nes­set, mens jeg har vært lag­ka­me­rat med både Hen­rik Rob­stad og Da­ni­el Aase. Jeg skul­le bli fot­ball­proff da jeg var li­ten, jeg, sier Fru­støl og hum­rer.

– Hva blir dine vik­tigs­te opp­ga­ver?

– Dere hø­rer jo at ei­er­ne og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør sva­rer at vi er in­nen­for ram­me­ne. For meg er det vik­tigst å sør­ge for kon­troll på de ram­me­ne. Det in­ne­bæ­rer både inn­tek­ter og ut­gif­ter, sva­rer Fru­støl.

– Han er en vel­dig all­si­dig fyr, som kan bi­dra med fle­re ting. I til­legg til å ha spiss­kom­pe­tan­se på økonomi, kan han også bru­kes til å se på mu­li­ge in­ves­te­rin­ger. Han har også tan­ker om mar­keds­ar­beid og ut­vik­ling­ar­beid i klub­ben. Mor­ten blir en sterk res­surs for oss, sier Brands­dal.

Mor­ten Aa Djup­vik, Hr-ma­na­ger Mor­ten Fru­støl, øko­nomi­di­rek­tør Ei­vind Had­de­land, kom­mer­si­el

ll di­rek­tør Tor Kris­ti­an Karl­sen, sports­di­rek­tør

Even Øgrey Brands­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.