Det­te er Aren­dals nye stor­stue

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

Norac Sta­dion har kos­tet rundt 50 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. I mor­gen spil­les førs­te kamp.

Søn­dag kan Aren­dal Fotball en­de­lig ta i bruk sin nye sta­dion på Bjøn­nes. Mot­stan­der i førs­te kamp er Mjøn­da­len.

– Nå er det bare litt pynt som gjen­står, sier sta­dion­an­svar­lig Per Car­s­ten Michel­sen.

Han har job­bet tett med pro­sjek­tet helt si­den det ble klart at en ny fot­ball­sta­dion skul­le rea­li­se­res. Nå er førs­te bygge­trinn snart i mål.

– Det blir plass til 3238 til­skue­re her nå, sier Michel­sen.

Pla­nen på sikt er å byg­ge ut sta­dion i to nye om­gan­ger. Bygge­trinn to blir å rive det gam­le klubb­hu­set, og set­te opp en stor tri­bu­ne også der, samt mer fa­si­li­te­ter på den ene kort­si­den.

Bygge­trinn tre blir å tet­te igjen hele sta­dion, slik at det blir en «mini Sør Are­na», som Michel­sen kal­ler det.

– Da skal det blir plass til mel­lom 7000 og 9000 til­skue­re. Det kan godt være det ald­ri skjer, og det kan være det skjer om fem el­ler ti år, sier Michel­sen.

Aren­dals nye an­legg skul­le egent­lig ha åp­net i midt­en av au­gust, men ble ut­satt en må­ned på grunn av kre­ven­de grunn­for­hold på Bjøn­nes.

Sta­dion had­de opp­rin­ne­lig en kost­nads­ram­me på rundt 30 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. Nå vi­ser det seg at pris­lap­pen blir på rundt 50 mil­lio­ner kro­ner.

– Det er et spleise­lag. Norac har kjøpt ret­tig­he­te­ne til nav­net i 15 år (én mil­lion kro­ner år­lig). Kom­mu­nen får et van­vit­tig bil­lig sta­dion, med rundt 22 mil­lio­ner kro­ner i net­to, som de be­ta­ler. Sånn sett er det en gave­pak­ke til kom­mu­nen, sier Michel­sen.

Pro­ble­me­ne med grunn­for­hol­de­ne ble opp­da­get der den nye ho­ved­tri­bu­ne­ne lig­ger.

– Det er egent­lig bunn­løs myr alle vei­er her. Ba­nen lig­ger på en lecap­ute som er halv­an­nen me­ter tykk, med noe bære­lag og nett oppå, sier Michel­sen.

Aren­dal Fotball leg­ger i rundt 12 mil­lio­ner kro­ner, som kom­mer i til­legg til spleise­la­get. Klub­ben ei­er blant an­net brakke­rig­get der VIP-EN skal være, kon­tei­ne­ren som blir brukt som dom­mer­gar­de­ro­be, og lyd­an­leg­get.

– Kom­mu­nen har vært vel­dig spar­som­me­lig med eks­tra ting. Det har klub­ben da tatt, sier Michel­sen.

FOTO: HAVARD KARL­SEN

I mor­gen åp­nes Aren­dals nye hjemme­bane, Norac Sta­dion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.