Nå er fire av de fem bes­te i Nor­ge i KBK

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Med over­gan­gen til re­gje­ren­de nor­ges­mes­ter, Vil­de Espe­seth (20), har KBK nå fire av de fem bes­te dame­spil­ler­ne fra årets NM i sine rek­ker.

– Det er vel­dig moro. Uan­sett om det hand­ler om dame­double, mix-double el­ler sin­gel, så har KBK man­ge spil­le­re. Det som skjer på dame­si­den er en in­spi­ra­sjon for hele klub­ben, sier Terje Dag Øst­has­sel, en av tre­ner­ne i klub­ben.

I til­legg til re­gje­ren­de nor­ges­mes­ter Vil­de Espe­seth, som ny­lig meld­te over­gang, har klub­ben fra før He­le­ne Abus­dal (39), som tap­te Nm-fi­na­len i vin­ter, de har bronse­me­dal­jør Ma­rie Wå­land (23) og Thea John­sen (22) som ble num­mer fem i NM.

Og bak dem har de også spil­le­re som Em­ma Wå­land (17), Char­lot­te Lei­nan (20) og Son­ja Wå­land (48), som alle er i nor­ges­top­pen på gode da­ger.

Nor­gese­ner Espe­seth kun­ne valgt å flyt­te til Oslo for å tre­ne med lands­la­get.

– Som jen­te kan du få vel­dig god match­ing av å tre­ne med gut­ter, og slik sett får jeg like mye ut av å sat­se her. For meg fris­tet mil­jø­et i Kris­tian­sand mer, og det pas­set også bra med ma­te­ma­tikk-stu­die­ne jeg skal ta de nes­te fem åre­ne, sier 19-årin­gen, som her i byen får spar­ring av både Mads Marum og Jim Ron­ny An­der­sen, som begge er i nor­ges­top­pen.

Øst­has­sel for­tel­ler at det er enk­le­re å få gode jen­ter til klub­ben, da de kan tre­ne med gut­ter.

– Men vi sat­ser ikke be­visst på at dis­se se­nior­spil­ler­ne våre skal bli vel­dig gode. Vel så vik­tig er det at de unge i klub­ben skal ha no­en gode mo­del­ler og spar­rings­part­ne­re å se opp til. Men vi øns­ker å være så dyk­ti­ge at vi gir et like bra til­bud som i Oslo, sier Øst­has­sel.

For dem som even­tu­elt måt­te ha in­ter­na­sjo­na­le am­bi­sjo­ner, inn­ser klub­ben at de må uten­lands.

– Men du tren­ger ikke len­ger enn til Dan­mark. Se­nest for et par uker si­den fikk dans­ke­ne ver­dens­mes­ter i herre­sin­gel, sier Øst­has­sel foran hel­gens ran­king­tur­ner­ne­ring i Kris­tian­sand.

FOTO: PRI­VAT

Thea John­sen (t.v.), He­le­ne Abus­dal, Vil­de Espe­seth og Ma­rie Wå­land ble alle topp fem i NM. Den­ne se­son­gen spil­ler de sam­men i KBK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.