Vi er en god gjeng med ka­me­ra­ter som har stått sam­men.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN havard.karl­sen@fvn.no ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

– Årets se­song har på man­ge må­ter vært et even­tyr, sier John Olav Norheim.

Midt­stop­pe­ren vend­te til­ba­ke til mo­der­klub­ben fra Start i fjor vin­ter. Der skul­le han for­ster­ke et lag som bare had­de tatt ni po­eng på 26 kam­per i 2. di­vi­sjon i 2016, og som vil­le gjø­re opp­hol­det i 3. di­vi­sjon så kort som mu­lig.

Lør­dag kan Fløy ryk­ke opp igjen, fem run­der før slutt, der­som la­get gjør job­ben borte mot So­la.

– Vi kan ryk­ke opp tid­li­ge­re enn for­ven­tet, sier Norheim.

Fløy har vun­net 17 av sine 20 kam­per så langt i årets 3. di­vi­sjon av­de­ling 3. Ned til Pors og FK Tøns­berg på plas­se­ne bak, skil­ler det hele 16 po­eng.

Cu­pen har også vært et høyde­punkt for klub­ben i år. Fløy har slått ut både Vind­bjart og Start, og hatt be­søk av Odd foran nær­me­re 1900 til­skue­re på Flek­ker­øy.

– Vi er en god gjeng med ka­me­ra­ter som har stått sam­men. Alle drar hver­and­re i sam­me ret­ning, har sam­me ide­er på hvor­dan vi skal spil­le fotball, og pres­ser hver­and­re for å nå len­ger, sier Norheim.

Tok over et­ter An­ders­son

Det var Mat­tias An­ders­son som star­tet Fløy-pro­sjek­tet da han kom inn som ho­ved­tre­ner i fjor. Da han tok over Aren­dal Fotball tid­li­ge­re i år, over­tok Ni­ko­la Traj­ko­vic an­sva­ret.

– Jeg had­de ikke for­ven­tet en se­song som det­te, in­gen i den­ne klub­ben had­de det, sier Fl­øys ser­bis­ke tre­ner.

Iføl­ge Norheim har Traj­ko­vic vi­dere­ført ar­bei­det An­ders­son star­tet da han kom fra Start i fjor.

– De har man­ge av de sam­me tan­ke­ne rundt fotball, sier Norheim.

Det vil si 4-3-3, en ag­gres­siv spille­stil både of­fen­sivt og de­fen­sivt, og en ball­be­sit­ten­de og opp­byg­gen­de stil.

– Det pas­ser grup­pa vel­dig bra, sier Norheim.

– Om det blir opp­rykk, hvor­dan ser du på nes­te se­song i 2. di­vi­sjon?

– Jeg tror vi al­le­re­de har et vel­dig godt lag til å pres­te­re i 2. di­vi­sjon også. Vi må kan­skje ha en el­ler to for­sterk­nin­ger for å bite enda mer fra oss, sier Norheim.

Må­let på kort sikt er å kjem­pe i top­pen av 2. di­vi­sjon.

– Men vi har et mål og en drøm om å ryk­ke opp til 1. di­vi­sjon med Fløy, sier Norheim.

To-tre for­sterk­nin­ger

Traj­ko­vic, som er sam­bo­er med Vi­pers-keeper Katri­ne Lun­de, har tenkt på kom­men­de se­song Fløy-spil­ler en stund al­le­re­de.

– Det blir det høy­es­te ni­vå­et Fløy har spilt på no­en gang. Nå er det to av­de­lin­ger der, mot fire i tid­li­ge­re se­son­ger. Vi må være kla­re for det som ven­ter, sier Traj­ko­vic.

Han har hatt fle­re mø­ter med folk i klub­ben og sty­ret, for å for­sik­re seg om at Fløy vil sat­se også et­ter opp­ryk­ket.

– Vi må ha et godt lag som kan hev­de seg i top­pen der. Jeg vil ikke bare være en del av 2. di­vi­sjon. Vi må byg­ge et lag som kan kjem­pe mot alle klub­be­ne, ikke lig­ge i bun­nen. Sånn har jeg vært i hele li­vet mitt. Jeg øns­ker all­tid å opp­nå mest mu­lig. For at Fløy skal kla­re det, tren­ger vi støt­te fra folk på Flek­ker­øy og spon­so­re­ne, sier Traj­ko­vic.

Han tror årets gode se­song har gjort fle­re av spil­ler­ne at­trak­ti­ve for and­re klub­ber.

– Vi kom­mer til å få en stor ut­ford­ring med å be­hol­de spil­ler­ne våre. Jeg øns­ker også å få inn to­tre for­sterk­nin­ger, slik at vi blir ster­ke nes­te se­song, sier Traj­ko­vic.

Jak­ter plas­sen bak START

– Hva ten­ker du om må­let om 1. di­vi­sjon?

– Det er ikke så lett å få til. Drøm­men er å bli nest best på Sør­lan­det, bak Start. Da må vi kon­kur­re­re mot Aren­dal og Jerv, som har mu­lig­he­ter til å hen­te spil­le­re på en helt an­nen hyl­le enn oss. Da må vi prø­ve å job­be har­de­re enn alle and­re, sier Traj­ko­vic, som også vil at Fløy fort­satt skal sat­se hardt på unge og ta­lent­ful­le spil­le­re.

– Det er må­ten vi øns­ker å gjø­re det på. Vi må være en klubb som job­ber hardt, og der spil­le­re vil kom­me for å ta et steg vi­de­re i kar­rie­ren, sier Traj­ko­vic.

– Hva har im­po­nert deg mest over årets Fløy-lag?

– Sam­hol­det. Vi har spil­le­re som støt­ter hver­and­re, uan­sett hvor­dan det går på ba­nen. Vi er ster­ke som et lag. Det har også gut­te­ne fått be­skjed om. Du må være vil­lig til å ofre alt for la­get om du skal være en del av det­te, sier Traj­ko­vic. – Hva i all ver­dens land og ri­ge. Jeg kan ikke si an­net enn at no­en men­nes­ker er enda ga­le­re enn meg. Så utro­lig dei­lig, slike folk dig­ger vi, ut­brøt Terje Mar­cus­sen, dag­lig le­der i Vi­pers.

Tid­li­ge­re i uka ut­tal­te han til Fædre­lands­ven­nen at «nå gir vi oss ikke før vi har vun­net Cham­pions League», og men­te at det var en na­tur­lig mål­set­ting i lø­pet av tre-fire år – selv om det ikke var for­ank­ret i klub­ben.

for­lan­ger «fi­nal four»

Fædre­lands­ven­nen var flue på veg­gen da Pre­ben Mo­nen som pri­vat­per­son og Svein­ung Hed­ding-val­vik på veg­ne av ho­ved­spon­sor DNB over­rak­te sjek­ken – sym­bolsk for­met som bøt­ta man får når man vin­ner Cham­pions League.

– Men det enes­te vi for­lan­ger er at dere går til «Fi­nal Four» (semi­fi­na­le i Cham­pions League) in­nen halv­an­net år. Det er lang tid til deg å være, Terje, ler Mo­nen, og sik­ter til teks­ten på sjek­ken/po­ka­len – «Vi­pers Kris­tian­sand. Fi­nal Four 2018/19».

Mo­nen har sam­men med en ka­me­rat som vil være ano­nym spyt­tet inn 100.000 kro­ner hver, mens DNB og Hen­nig Olsen Is, også har lagt sam­me be­løp i pot­ten. Til sam­men be­tyr det 400.000 kro­ner til Vi­pers.

vil fyl­le Aqua­ra­ma

– Vår an­del skal være et bi­drag til å fyl­le Aqua­ra­ma i både se­rie- og Cham­pions League-kam­per. Vi øns­ker å ska­pe yt­ter­li­ge­re en­ga­sje­ment rundt Vi­pers, og fyl­le hal­len med til­skue­re som ald­ri har vært der før, sier Hed­ding-val­vik, bank­sjef i DNB i Kris­tian­sand.

Pre­ben Mo­nen har også tid­li­ge­re hjul­pet Vi­pers. Like før jul gikk han og ka­me­ra­ten som vil være ano­nym inn med til sam­men 225.000 kro­ner – som skul­le være et bi­drag til å re­du­se­re Vi­pers´ ne­ga­ti­ve egen­ka­pi­tal. Nå spyt­ter de inn pen­ger som skal hjel­pe klub­ben i Cham­pions League.

– Vi øns­ker å bi­dra til at Vi­pers skal være et sta­bilt Cham­pions League-lag fram­over, sier Mo­nen – som har blitt berg­tatt et­ter å ha vært på sin førs­te Vi­pers-kamp mot Lar­vik i fjor høst.

– Nå sy­nes jeg som egent­lig er fot­ball­mann at Vi­pers er det sto­re. Jeg ser også hva som skjer med al­ders­be­stem­te lag i dis­trik­te­ne. Vi­pers-spil­ler­ne er fan­tas­tis­ke am­bas­sa­dø­rer som ska­per re­krut­te­ring, sier Mo­nen.

– utro­lig po­si­tivt sig­nal

Emil Tunge­haug, styre­le­der i Vi­pers, var også på Vi­pers­kon­to­ret da Mo­nen og Hed­ding-val­vik kom med sjek­ken.

– Det er ikke ofte jeg blir mål­løs, men nå ble jeg nes­ten det. Husk at europa­cup har vært et øko­no­misk ma­re­ritt for man­ge nors­ke klub­ber, mens vi har tatt sjan­ser hele vei­en. For ek­sem­pel når vi sier at vi vil ar­ran­ge­re Cham­pions League-kva­li­fi­se­ring, så er det rus­sisk ru­lett. Og her har vi sit­tet i styre­mø­ter og i det dag­li­ge og stilt spørs­mål til oss selv: «Er vi rik­ti­ge gode?» Men når vi ser at pri­vat­per­soner og næ­rings­li­vet rundt har like lyst som oss til det­te, så er vi ikke så «kor­ka» li­ke­vel. Det­te er et utro­lig po­si­tivt sig­nal til oss, sier Tunge­haug.

Både Mo­nen og Hed­dingVal­vik gir Vi­pers hon­nør for å set­te «tæ­ring et­ter næ­ring». Det er vak­ker mu­sikk i øre­ne til Mar­cus­sen.

– Folk lu­rer på når bob­la sprek­ker

– Jeg har fått tre-fire til­bake­mel­din­ger om at folk på øst­lan­det twitrer om Vi­pers, og lu­rer på når bob­la skal sprek­ke. Men vi har hatt full kon­troll hele vei­en, og ikke tatt så man­ge sjan­ser, sier Mar­cus­sen.

JOHN OLAV NORHEIM,

FOTO: PRE­BEN JEN­SEN, FLØY

John Olav Norheim (t.v.) og Dar­dan Dres­haj har vært sen­tra­le på Fløy­la­get den­ne se­son­gen. Lør­dag kan det bli opp­rykk til 2. di­vi­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.