Førs­te- og andre­plass til Grim­stad-ryt­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - NILS PET­TER KORSHAVN, Grim­stad Sykle­klubb

Ju­lie Mey­er Sol­vang vant gate­rit­tet og ble num­mer to på tem­po­dis­tan­sen i hel­gas ran­kingritt. Lag­venn­in­ne Ing­vild Tan­gen ble num­mer to på NC­fel­les­star­ten.

Ju­lie fort­sat­te der­med en fin 2017-se­song, som har vært den bes­te se­son­gen så langt for Grim­stad-kvin­ne­ne. De har vun­net sølv på lag­tem­po­en i NM med Ju­lie, Tu­rid H. Korshavn og Ca­mil­la Le­vin­sen, vun­net en sei­er i nor­ges­cup­ritt med Ju­lie og klart tre andre­plas­ser i nor­ges­cu­pen (Ju­lie, Tu­rid og Ing­vild Tan­gen) samt sik­ret fle­re and­re gode plas­se­rin­ger.

Søn­dag le­ver­te Ing­vild Tan­gen, som bor på Ot­te­stad like uten­for Hamar, men syk­ler for Grim­stad, et me­get sterkt løp og ble nr. 2 i se­son­gens sis- te nor­ges­cup-ritt på lande­vei. Rit­tet «Gyl­ne Gu­tu­er» går på Ing­vilds hjemme­bane og har fle­re grus­par­ti­er. I år var det 40 km med grus av to­talt 117 km for­delt på fem run­der.

Ing­vild kom seg av går­de i et brudd med tre and­re ryt­te­re et­ter vel 40 km syk­ling. Brud­det økte sak­te, men sik­kert le­del­sen til ho­ved­fel­tet og mot slut­ten var det in­gen tvil om at det vil­le hol­de helt inn. Fire­manns­grup­pa sprakk opp på sis­te run­de og Ing­vild satt igjen i te­ten sam­men med Hilde­gunn Gjer­trud Hovde­nak fra Nes­set cy­cle­klubb. Det ble en hard sis­te­run­de på tun­ge grus­par­ti­er og Ing­vild had­de dess­ver­re ikke kref­te­ne som skul­le til for å klat­re helt til topps. Li­ke­vel en svært god pre­sta­sjon der Ing­vild bi­dro sterkt til at brud­det holdt inn.

FOTO: PRI­VAT

Ga­te­ritt­vin­ne­ren Ju­lie Mey­er Sol­vang flan­kert av Ma­rie Flatås og Ing­rid Lor­vik, begge fra CK Vic­to­ria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.