Kro­nisk for sen.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - RICHARD NODELAND

Det er få ting som ir­ri­te­rer så mye som en som all­tid er ute i sis­te li­ten. Det vet jeg vel­dig godt, for jeg er selv en av dem. Mor­gen­møte på jobb 08.30 er en evig kamp mot klok­ka. De tre-fire gan­ge­ne i uka jeg kom­mer for seint, skyl­der jeg jo selv­sagt på tre­ge barn, søn­dag­s­kjø­re­re el­ler mor­gen­rush­et. Da jeg bod­de i Oslo bruk­te jeg kli­sje­en om «treige sør­len­din­ger» for alt den var verd, men det fun­ker litt dår­li­ge­re her. Forsk­ning vi­ser at folk som er kro­nisk for sene tror de er litt vik­ti­ge­re enn and­re, sli­ter med å bli voks­ne, el­ler rett og slett bare er sur­re­te. For meg stem­mer vel alt. Og tror du ikke desk­sje­fen ak­ku­rat prik­ket meg på skul­de­ren og lur­te hvor den­ne teks­ten ble av…! Nei, nå blir det dei­lig med helg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.