Dis­se tre kan av­gjø­re Er­nas skjeb­ne

Skal re­gje­rin­gen lyk­kes i å få gjen­nom­slag for for­sla­get til stats­bud­sjett, må de ha vel­sig­nel­se fra KRF. Er­na Sol­bergs skjeb­ne og de fles­te vik­ti­ge vei­valg i re­gje­rin­gen kre­ver støt­te fra dis­se tre sør­len­din­ge­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Med bare 4,2 pro­sent av vel­ger­ne i ryg­gen, har KRF åtte stor­tings­re­pre­sen­tan­ter, tre av dem fra Ag­der. De sit­ter i en stra­te­gisk vippe­po­si­sjon og kan av­gjø­re hvem som til en hver tid skal sty­re lan­det – og hvor­dan det skal sty­res.

– Det er en kre­ven­de si­tua­sjon for KRF der vi må va­ere an­svar­li­ge og vise klok­skap, sier Kjell In­golf Rop­stad.

Førs­te prøve­stein blir statsbudsjettet for 2018, og Rop­stad er nok­så op­ti­mis­tisk etter at re­gje­rin­gen la fram sitt for­slag i går:

– Det lig­ger godt til ret­te for for­hand­lin­ger, sier Krfs fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann som nå skal finne bud­sjett­løs­nin­ger sam­men med Høy­re, Frp og Ven­st­re.

– Det er mye bra på sam­ferd­sel, helse og jus­tis, men det er også lagt inn en del kre­ven­de kutt. Dess­uten mang­ler det ting på kli­ma og fat­tig­doms­be­kjem­pel­se. Når vi nå skal lage vårt al­ter­na­ti­ve bud­sjett vil vi ta inn vik­ti­ge Krf-sa­ker på fa­mi­lie­po­li­tikk, men­neske­verd­sat­sing og krav om fle­re la­ere­re. Så sat­ser jeg på at vi i for­hand­lin­ge­ne fin­ner en an­svar­lig løs­ning der vi får gjen­nom­slag for en del av våre sa­ker, og de and­re for sine, sier han til Faed­re­lands­ven­nen.

Fra ta­ler­sto­len i Stor­tin­get sa han føl­gen­de med adres­se til fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen:

– Vi vil kom­me med en del tøf­fe krav der­som vi skal kun­ne stil­le oss bak det­te bud­sjet­tet.

MAN­GE ROLLER

Aust-ag­der-re­pre­sen­tan­ten blir en nøk­kel­po­li­ti­ker på Stor­tin­get de nes­te fire åre­ne. Han er Krfs nest­le­der, og i til­legg til at han sit­ter i fi­nans­ko­mi­te­en, skal Rop­stad ha Krf-an­svar for det vik­ti­ge jus­tis­fel­tet på Stor­tin­get.

Hans Fred­rik Grø­van fra Vestag­der er ikke snau­e­re: Han er nå ut­pekt til par­la­men­ta­risk nest­le­der og er Knut Arild Harei­des sted­for­tre­der. I til­legg sit­ter han både i ut­dan­nings- og forsk­nings­ko­mi­te­en og kon­troll og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en. Pluss at han får an­svar for sam­ferd­sel.

Tid­li­ge­re Ven­ne­sla-ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal er plas­sert i kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en. I til­legg til vik­tig re­form­po­li­tikk, får hun også an­svar for in­te­gre­rings­fel­tet.

Og det blir tra­velt: – Si­tua­sjo­nen på Stor­tin­get gjør at de al­ler fles­te par­ti­er nå hen­ven­der seg til KRF. Det gir oss sto­re mu­lig­he­ter, men de må for­val­tes på den ret­te må­ten. Det kre­ver både mot og dyk­tig­het, og jeg er full av aere­frykt for opp­ga­ve­ne som lig­ger foran oss, sier hun.

TA STIL­LING TIL ALT

– Ut­ford­rin­gen nå blir at vi må ta stil­ling i ab­so­lutt alle spørs­mål. Vi er i en kjempe­vik­tig vippe­po­si­sjon, og må bru­ke res­sur­ser også på felt vi før kun­ne la gå, sup­ple­rer Rop­stad.

Tor­hild Brans­dal har al­le­re­de de­bu­tert som kom­mu­nal­po­li­tisk tal­s­per­son og gjort det klart at Sp ikke får gjen­nom sitt øns­ke om re­ver­se­ring av tvang i kom­mune­re­for­men. Re­gion­re­for­men skal dess­uten vi­dere­fø­res:

– Re­gion­re­for­men er vik­tig for KRF, og der har vi hele ti­den sagt at det kan bru­kes tvang. Men inn­de­lin­gen som lig­ger der nå er kan­skje ikke op­ti­mal, sier hun.

HØY OG MØRK?

– De­re har bare 4,2 pro­sent av vel­ger­ne bak de­re. Hvor høye og mør­ke kan de­re egent­lig va­ere i Stor­tin­get med så dår­lig opp­slut­ning?

– Jeg vil ikke kal­le det «høy og mørk», jeg kal­ler det stra­te­gisk, sier Hans Fred­rik Grø­van.

– Po­li­tikk hand­ler om å få gjen­nom­slag, og et hvert par­ti som er opp­tatt av å finne løs­nin­ger må søke al­li­an­ser. Min er­fa­ring er at det hand­ler om å skaf­fe seg ven­ner som har for­stå­el­se for de sam­me pro­ble­me­ne, vise god for­hand­lings­vil­je og ha ut­hol­den­het. Så kan de støt­te oss, og vi kan gjen­gjel­de på et an­net tids­punkt. Vårt gjen­nom­slag i vik­ti­ge sa­ker, ikke minst for Sør­lan­det, har pri­ma­ert lig­get i fler­tall vi har hatt i Stor­tin­get. I den grad vi har va­ert høye og mør­ke, er det som del av et fler­tall.

BITTELILLE SØR­LAN­DET

– Hvil­ke sør­lands­sa­ker vil de­re kjem­pe for nå når så mye ble opp­nådd i for­ri­ge pe­rio­de?

– Det er vik­tig å heve Sør­lan­dets stem­me i kam­pen om stat­li­ge ar­beids­plas­ser, noe jeg opp­le­ver den­ne re­gje­rin­gen ikke har prio­ri­tert høyt nok. Vi­de­re vil bred­båndsat­sing og ut­vik­ling av grønn in­du­stri bli sva­ert vik­tig, sier Grø­van.

– Data­lag­ring er bare be­gyn­nel­sen. Lands­de­len har et kjempe­po­ten­si­al på di­gi­tal­sat­sing og ut­nyt­tel­se av kraft­over­skud­det, sup­ple­rer Brans­dal.

Men det må kjem­pes: – Sør­lan­det er en vik­tig lands­del for KRF, men Sør­lan­det er en bitte­li­ten lands­del i Nor­ge. Det er ut­ford­rin­gen, sier Grø­van.

FELLES ER­NA?

– Hvor sann­syn­lig er det at de­re i lø­pet av pe­rio­den vil vip­pe over og dan­ne fler­tall med Ap?

– Vi er et sen­trums­par­ti med klar verdi­pro­fil som sø­ker sam­ar­beid der vi opp­når mest. Og his­to­risk sett er det in­gen tvil om at det er på ikke-so­sia­lis­tisk side. Det må va­ere ut­gangs­punk­tet, sva­rer Grø­van.

– Hva skal til for at de­re fel­ler Er­na?

– Vi har pekt på Er­na for­di vi tror det er slik lan­det får den bes­te po­li­tik­ken, og vi får mest gjen­nom­slag. Så vil det all­tid kun­ne opp­stå helt spe­si­el­le si­tua­sjo­ner, uten at jeg vil spe­ku­le­re i en­kelt­sa­ker. Men da bør det va­ere bort­imot en na­sjo­nal kri­se etter min opp­fat­ning, sva­rer Grø­van.

– Jeg tror re­gje­rin­gen er seg sitt mindre­tall be­visst, og vi i KRF er opp­tatt av for­ut­sig­bar­het og sta­bi­li­tet. In­gen av oss er på fel­lings­jakt, sier Tor­hild Brans­dal.

– USEDVANLIG STERKT LAG

– Selv om vi bare er åtte re­pre­sen­tan­ter, på­vir­ker KRF norsk po­li­tikk i stor grad ak­ku­rat nå, og det er in­gen tvil om at vi har et usedvanlig sterkt lag fra Sør­lan­det, sier parti­le­der Knut Arild Harei­de til Faed­re­lands­ven­nen.

– De tre er dyk­ti­ge i møte med folk, de har et stort en­ga­sje­ment, stor ka­pa­si­tet, og mar­ke­rer seg i det po­li­tis­ke land­skap. De ut­gjør rygg­ra­den i den støt­ten jeg har, me­ner han.

Si­tua­sjo­nen på Stor­tin­get gjør at de al­ler fles­te par­ti­er nå hen­ven­der seg til KRF. Det gir oss sto­re mu­lig­he­ter. TOR­HILD BRANS­DAL (KRF), kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en

Kjell In­golf Rop­stad

Vi vil kom­me med en del tøf­fe krav der­som vi skal kun­ne stil­le oss bak det­te bud­sjet­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.