Ve­grer seg mot å vie ho­mo­fi­le

To av de seks Kr­ford­fø­rer­ne på Sør­lan­det er i tvil om de vil vie like­kjøn­ne­de når vig­sels­ret­ten over­fø­res fra dom­sto­le­ne til kom­mu­ne­ne fra nytt­år.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

To Krf-ord­fø­re­re på Sør­lan­det er i tvil om de vil vie like­kjøn­ne­de når vig­sels­ret­ten over­fø­res fra dom­sto­le­ne til kom­mu­ne­ne fra nytt­år.

– Jeg vil vie alle par som øns­ker det, for­di jeg er ord­fø­rer for alle inn­byg­ge­re, sier Kvi­nes­dal-ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug. Han er også fyl­kes­le­der i Vest-ag­der KRF.

Ny­valgt ord­fø­rer i Ven­ne­sla har sam­me syn:

– Når man på­tar seg et verv som ord­fø­rer, sy­nes jeg man skal ut­fø­re de plik­ter som ord­fø­rer­ver­vet ford­rer, sier Nils Olav Lar­sen.

Grim­stads ord­fø­rer Kjetil Glims­dal er or­di­nert prest. Som prest vil han ikke vie like­kjøn­ne­de, men som ord­fø­rer kom­mer han til å gjø­re det.

– Vi må skil­le mel­lom en kir­ke­lig hand­ling og en bor­ger­lig hand­ling. Noe an­net er om folk øns­ker meg til å vie bor­ger­lig, si­den jeg er prest, sier han.

De tre and­re Krf-ord­fø­re­ren i lands­de­len ut­ta­ler seg mer for­be­hol­dent om like­kjøn­ne­de vigs­ler.

VURDERER å FINNE AND­RE

Bjørn A Rop­stad, ord­fø­rer i Ev­je og Horn­nes

– Jeg har ikke be­stemt meg for hva jeg skal gjø­re. Jeg er ord­fø­rer for alle i Ev­je og Horn­nes, men sam­ti­dig kan vigs­ler ut­fø­res av vara­ord­fø­rer og and­re som kom­mune­sty­ret de­le­ge­rer til. Jeg har ikke be­stemt meg for om jeg øns­ker å de­le­ge­re like­kjøn­ne­de vigs­ler til vara­ord­fø­rer el­ler and­re. Vi må pra­te om det­te i kom­mu­nen.

Ove Gun­der­sen, ord­fø­rer i Fro­land

– Jeg har mitt per­son­li­ge syn på hva et ek­te­skap er og der­for kan det bli gans­ke pro­ble­ma­tisk for meg å ut­fø­re vig­sel av like­kjøn­ne­de. Vi skal nå drøf­te hvor­dan vi prak­tisk skal gjø­re det­te i Fro­land i en egen sak til kom­mune­sty­ret. Vi må drøf­te det­te før jeg kon­klu­de­rer en­de­lig.

Rei­dun Bak­ken, ord­fø­rer i Fro­land

– Jeg kom­mer ikke til å slåss for å gjen­nom­føre de like­kjøn­ne­de vigs­le­ne i min kom­mu­ne. Sam­ti­dig er det ikke sik­kert at de som skal gif­te seg, øns­ker ord­fø­re­ren til å vie.

Bak­ken frem­hol­der at KRF vil ver­ne om ek­te­ska­pet mel­lom mann og kvin­ne. Sam­ti­dig sier hun at hun som ord­fø­rer vil sør­ge for at alle par som øns­ker å vie seg bor­ger­lig i Aud­ne­dal, skal få gjen­nom­ført viel­sen.

KRF har fle­re vara­ord­fø­re­re i lands­de­len. Faed­re­lands­ven­nen har snak­ket med Jør­gen Kris­ti­an­sen i den størs­te kom­mu­nen Kristiansand. Han har ikke be­stemt seg. Han vil set­te seg mer inn i vig­sel-re­for­men før han kon­klu­de­rer hva han selv vil gjø­re.

AP KRE­VER LIKEBEHANDLING

Aps Jan­ni­ke Arne­sen tar nå vig­sels­a­ken opp med ord­fø­re­ren i Kristiansand by­sty­re. Hun kre­ver svar på om Kristiansand vil sør­ge for at alle som vår vig­sels­rett, vier ho­mo­fi­le og he­te­ro­fi­le par på lik lin­je.

Nest­le­der i

KRF, Kjell In­golf Rop­stad, vil ver­ken råde ord­fø­rer­ne til el­ler fra å gjen­nom­føre like­kjøn­ne­de vigs­ler.

– Vi har sam­vit­tig­hets­fri­het i Nor­ge. Det­te sy­nes jeg skal va­ere opp til hver ord­fø­rer å vur­de­re og finne prak­tis­ke ord­nin­ger for, sier han.

Den enes­te må­ten ord­fø­re­re kan unn­gå å vie på, er å over­late opp­ga­ven til sin vara­ord­fø­rer el­ler and­re i kom­mu­nen. Det fin­nes nem­lig ikke en egen re­ser­va­sjons­rett for bor­ger­li­ge vigs­ler, slik pres­te­ne har for vigs­ler i kir­ken.

Når kom­mu­nen over­tar vig­sels­ret­ten til nytt­år, får ord­fø­rer og vara­ord­fø­rer auto­ma­tisk vig­sels­rett. Kom­mune­sty­ret kan sam­ti­dig gi vig­sels­rett til fle­re i kom­mu­nen.

Dom­stol­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Trond­heim sjek­ket tirs­dag re­ser­va­sjons­ret­ten. Spe­sial­råd­gi­ver Kir­sti Saur sier at in­gen i ad­mi­ni­stra­sjo­nen kjen­ner til at dom­me­re el­ler and­re no­en gang har bedt om å re­ser­ve­re seg fra å ut­fø­re bor­ger­lig vig­sel. Der­for har det hel­ler ikke blitt gjort en vur­de­ring av even­tu­ell re­ser­va­sjons­rett.

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Aud­ne­dal-ord­fø­rer Rei­dun Bak­ken vil ikke slåss for å fore­ta like­kjøn­ne­de vigs­ler.

FOTO: FRO­LAND KOM­MU­NE.

Fro­land-ord­fø­rer Ove Gun­der­sen vet ikke om han vil vie like­kjøn­ne­de.

FOTO: EV­JE OG HORN­NES KOM­MU­NE

Ev­je og Horn­nes-ord­fø­rer Bjørn A. Rop­stad vet ikke om han vil vie like­kjøn­ne­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.