FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Forsk­nings­pro­sjek­tet

● Star­tet for to og et halvt år si­den, og av­slut­tes i mai 2018.

● For­uten Kristiansand er by­ene San Se­bas­tián i Spa­nia, Glas­gow i Skott­land, Vej­le i Dan­mark, Bris­tol i Eng­land og ho­ved­ste­de­ne Ro­ma i Ita­lia og Ri­ga i Lat­via med på pro­sjek­tet.

● Ved UIA er det Sen­ter for In­te­grert Krise­hånd­te­ring (CIEM) som le­des av pro­fes­sor Bjørn Erik Munk­vold, som del­tar i den in­ter­na­sjo­na­le forsk­nin­gen. Sen­te­ret er en topp­sat­sing ved uni­ver­si­te­tet, med fo­kus på hvor­dan be­red­skap og krise­hånd­te­ring kan ef­fek­ti­vi­se­res gjen­nom nye løs­nin­ger.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fle­re ble tatt på sen­ga av stor­flom­men som ny­lig ram­met Sør­lan­det. Her fra byg­da Drangs­holt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.