– Tar plass og får makt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Kjell In­golf Rop­stad har nå en helt sen­tral rol­le ikke bare i par­ti­et, men også for hele par­ti­e­nig­he­ten på Stor­tin­get, fast­slår NRKS kom­men­ta­tor Lars Nehru Sand.

– Rop­stad har tross sin unge al­der vist at han har tatt makt­språ­ket og kan job­be opp mot and­re par­ti­er på fle­re felt. Som fi­nans­po­li­tisk tals­mann får han nå enda bre­de­re po­li­tisk rekke­vid­de, og vi har tid­li­ge­re ek­semp­ler på at fi­nans­ko­mi­te­en er en parti­le­der­sko­le, sier han.

Nrk-kom­men­ta­to­ren sier også Grø­van klar­te å set­te spor al­le­re­de i sin førs­te pe­rio­de:

– Han har va­ert flink til å mar­ke­re seg både re­gio­nalt og til en viss grad na­sjo­nalt. Han tok riks­po­li­tik­ken gans­ke kjapt, og har for­stått hvor­dan man skal job­be opp mot re­gje­rings­ap­pa­ra­tet og ko­mi­te­ene for å få gjen­nom­slag, sier han.

– Både Grø­van og Rop­stad er vik­ti­ge po­li­ti­ke­re for KRF for­di de tar plass og der­med både får og har makt, sier Sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.