Vil sik­re la­e­rer­sat­sing til en mil­li­ard

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

KRF vil bru­ke sin makt til å sik­re mel­lom 1300-1500 nye la­e­rer­stil­lin­ger.

– Det­te vil va­ere en vel­dig vik­tig sat­sing for at ele­ve­ne kan opp­le­ve mest­ring tid­lig i li­vet og hind­re at ele­ver drop­per ut se­ne­re i skole­lø­pet, sier Hans Fred­rik Grø­van fra Vest-ag­der, par­la­men­ta­risk nest­le­der i KRF.

Han be­skri­ver re­gje­rin­gens bud­sjett­for­slag som «nøk­ternt» og er glad for at olje­penge­bru­ken går ned og at det sat­ses vi­de­re på blant an­net sam­ferd­sel og helse.

BEMANNINGSNORM

Men KRF er ikke for­nøyd når det kom­mer til sko­le. De øns­ker en bemanningsnorm der det skal va­ere maks 15 ele­ver per la­erer i 1.-4- trinn. På 5.-10. trinn skal det va­ere maks 20 ele­ver per la­erer.

– Vi fikk til en be­ty­de­lig sat­sing på fle­re la­ere­re i for­ri­ge pe­rio­de, men nå er det på tide å sik­re en la­erernorm. Det­te er et topp prio­ri­tert krav fra KRF, sier Grø­van.

FOR­HAND­LIN­GER

Kjell In­golf Rop­stad sa tors­dag at alt lig­ger godt til ret­te for for­hand­lin­ger med re­gje­rin­gen.

Fra Stor­tin­gets ta­ler­stol lis­tet han opp fle­re punk­ter som KRF er mis­for­nøy­de med.

– Vi kan ikke stil­le oss bak bud­sjet­tets for­slag til skatte­skjer­pel­se for fa­mi­li­er og til dy­re­re barne­hage­pri­ser. Dess­uten er det mang­len­de tid­lig­inn­sats i sko­le. Vi vet at det å sat­se på fle­re la­ere­re til de yngs­te er et vik­tig til­tak. Bud­sjet­tet er også for pas­sivt på kli­ma og bi­stand.

Ons­dag mor­gen møt­tes den nye Sør­lands­ben­ken for førs­te gang. Ag­ders stor­tings­po­li­ti­ke­re dis­ku­ter­te for det mes­te hva slags mø­ter de skal prio­ri­te­re fram mot og over års­skif­tet. Da uli­ke da­to­er ble luf­tet, kom det litt for­sik­tig fra Kjell In­golf Rop­stad: «Det er nok kan­skje litt for­skjel­lig hvor hek­tisk det er for oss fram­over».

●●Det var mor­gen­kvis­tens un­der­state­ment.

●●For du skal ikke opp­hol­de deg len­ge på Stor­tin­get i dis­se da­ger før du skjøn­ner hvem som er etter­trak­tet. Ved inn­gan­gen til en stor­tings­pe­rio­de som er mer usik­ker enn på len­ge, jak­ter «alle» på de som sit­ter på vip­pen – og har mak­ten. Det vil si KRF.

●●Og i KRF er alt­så tre av åtte i den nye, lil­le, stor­tings­grup­pa fra Sør­lan­det. Og alle har de nøk­kel­po­si­sjo­ner. Parti­le­der Knut Arild Harei­de får ikke gjort mye uten å ha med seg sin nest­le­der og par­ti­ets tals­mann i den mek­ti­ge fi­nans­ko­mi­te­en, Kjell In­golf Rop­stad. Og par­la­men­ta­risk nest­le­der og par­ti­ets tals­mann i både ut­dan­nings­ko­mi­te­en, trans­port­ko­mi­te­en og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en, Hans Fred­rik Grø­van. Og Tor­hild Brans­dal i den vik­ti­ge kom­mu­nal­ko­mi­te­en. Selv­sagt må de tre spil­le på lag med res­ten av Krfs stor­tings­grup­pe. Men etter val­get er Sør­lan­det i enda ster­ke­re grad blitt Krfs vik­tigs­te lands­del.

●●De tre eg­de­ne har al­le­re­de mer­ket kjø­ret. Stor­tin­get var knapt nok trått sam­men før de na­sjo­na­le medie­ne lå på hjul etter Brans­dal for å høre om Sp og de rødgrøn­ne vil­le få fler­tall for å re­ver­se­re re­gion­re­for­men (Brans­dal sa nei). Og for å høre om KRF vil­le ska­pe fler­tall for å opp­løse tvangs­sam­men­slåt­te kom­mu­ner (Brans­dal sa mest nei). Grø­van kan nå få fler­tall for å på­tvin­ge re­gje­rin­gen en la­erernorm. Og han kan på­fø­re re­gje­rin­gen et ne­der­lag ved å fjer­ne be­stem­mel­sen om at la­ere­re med man­ge års farts­tid kan bli av­skil­tet.

●●Og da Siv Jen­sen la fram statsbudsjettet tors­dag for­mid­dag, la hun re­gje­rin­gens skjeb­ne i Rop­stads hen­der. Han får nå ho­ved­an­sva­ret for at KRF får stort nok gjen­nom­slag til at de kan stem­me for bud­sjet­tet. Og unn­gå re­gje­rings­kri­se.

●●De tre eg­de­ne får også stort spille­rom i KRF for­di par­ti­et knapt har na­sjo­na­le pro­fi­ler igjen. Harei­des par­ti har ikke bare mis­tet vel­ge­re. I lø­pet av det sis­te drøye ti-året har KRF mis­tet pro­fi­ler som Kjell Mag­ne Bon­de­vik, Ei­nar Ste­ens­naes, Val­gerd Svar­stad Haug­land, Dag­finn Høy­brå­ten, Da­grun Erik­sen, In­ger Li­se Han­sen og Hans Olav Sy­vert­sen. Få nye har kom­met til, med Rop­stad som et unn­tak. I Vårt Land inn­røm­met ny­lig sen­tra­le Krf-ere at par­ti­et stre­ver med å byg­ge nye «kjen­te fjes» som kan fron­te KRF i den nøk­kel­rol­len det nå har.

●●Men det­te gir også økte mu­lig­he­ter til Grø­van og Brans­dal.

●●Vi i Faed­re­lands­ven­nen har opp igjen­nom ret­tet søke­ly­set mot det fak­tum at Sør­lan­det som of­test har va­ert sva­ert dår­lig re­pre­sen­tert i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet. Så også nå. Ikke én enes­te re­pre­sen­tant for lands­de­len sit­ter som stats­råd, stats­sek­reta­er el­ler po­li­tisk råd­gi­ver.

●●Men i den grad Jo­han Sverd­rups gam­le ut­sagn om Stor­tin­get frem­de­les gjel­der – all makt i den­ne sal – er mye av den mak­ten kon­sen­trert på sør­lands­ke hen­der. For å set­te det litt, men ikke så mye, på spis­sen: Hvis Rop­stad, Grø­van og Brans­dal me­ner Er­na kan sit­te, får hun det. Me­ner de tre eg­de­ne at hun bør gå, så må hun det.

●●De er bare tre re­pre­sen­tan­ter fra en li­ten lands­del i et lite par­ti. Men de har stor makt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.