Dy­re­re å ha det moro for barne­fa­mi­li­en

Tre­barns­fa­mi­li­en på Hå­nes vil spa­re snaue 4000 kro­ner i skatt på re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett. Meste­par­ten vil for­svin­ne i økte av­gif­ter på fa­mi­lie­ak­ti­vi­te­ter og dy­re­re barne­hage.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRISTIANSAND TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Økt moms på ty­pis­ke fa­mi­lie­ak­ti­vi­te­ter som kon­sert, kino og fot­ball­kam­per, som vi og and­re fa­mi­li­er øns­ker å del­ta på med jev­ne mel­lom­rom, på­vir­ker jo oss med tre barn di­rek­te, sier Kjetil Hau­ge og får støt­te fra kona Hen­ri­et­te Fol­den Hau­ge.

– Med tre barn hav­ner vi ofte uten­for stan­dard fa­mi­lie­pak­ke på to voks­ne og to barn, så pris­for­skjel­len kan ut­gjø­re gans­ke mye for oss, sier hun.

For fa­mi­li­en på Hå­nes uten­for Kristiansand, som i til­legg til far og mor be­står av Nea (5), Una (8) og Pia (11), vil for­sla­get til statsbudsjettet for 2018 bety mel­lom 3500 og 4000 kro­ner i skatte­let­te.

– FLYTTING AV TALL

Men med økt maks­pris i barne­hage og ikke minst for­sla­get om å øke den lave mer­verdi­av­gifts­sat­sen fra ti til tolv pro­sent, blir det nok ikke man­ge kro­ne­ne til overs når hus­hold­nings­regn­ska­pet gjø­res opp nytt­års­af­ten 2018.

– Vi skal ikke kla­ge. Her vi bor i ver­dens ri­kes­te land, men det er ikke til å leg­ge skjul på at det vi spa­rer på skatte­let­te går bort i and­re av­gifts­øk­nin­ger. Sånn sett er det jo mye flytting av tall, me­ner Kjetil.

BARNE­HAGE

At beg­ge ek­te­fel­le­ne job­ber i barne­hage, gjør også at maks­pris i barne­hage er et tema som en­ga­sje­rer.

– Nå har vi bare ett barn i barne­hage, så eks­tra­ut­gif­te­ne for oss blir ikke så sto­re. Men for fa­mi­li­er med fle­re barn mer­kes det­te, sier Hen­ri­et­te, og fort­set­ter:

– Med tre barn mer­kes der­imot at barne­tryg­da har stått stil­le si­den 1996.

No­en den også vil gjø­re i 2018, da hver­ken barne­trygd el­ler kon­tant­støt­te fore­slås end­ret.

STINE SOFIES STIFTELSE

Uto­ver det som be­rø­rer fa­mi­lie­øko­no­mi­en di­rek­te, trek­ker beg­ge fram be­vilg­nin­gen på 30 mil­lio­ner til Stine Sofies Stiftelse som den vik­tigs­te sa­ken i statsbudsjettet.

– En rik­tig og vik­tig prio­ri­te­ring. Alt av tid­lig inn­sats og fore­byg­ging for barn øns­kes hjer­te­lig vel­kom­men, me­ner ek­te­pa­ret, som ikke er mest opp­tatt av fengs­ler og vei.

– I barne­fa­mi­lie­bob­la er det ikke det som opp­tar den størs­te in­ter­es­sen, inn­røm­mer Hen­ri­et­te.

– Men det å sik­re ar­beids­plas­ser i by og bygd i Ag­der, som byg­ging av feng­sel og vei gjør, er jo vik­tig, pre­si­se­rer Kjetil.

SMÅ ENDRINGER

Bank­sjef Eli­sa­beth Slette­dal ved Sr-banks kris­tian­sands­kon­tor tror hel­ler ikke for­sla­get til stats­bud­sjett vil rys­te pri­vat­øko­no­mi­ene i de tu­sen hjem.

– Det blir nok ikke de størs­te over­skrif­te­ne av dis­se tal­le­ne, hum­rer Slette­dal.

Som ek­semp­le­ne i gra­fik­ken un­der vi­ser, lig­ger skatte­let­te­ne fra drøye tu­sen­lap­pen til snaue 7000 kro­ner i 2018 der­som re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett blir ved­tatt.

Den størs­te skatte­be­spa­rel­sen i pro­sent av inn­tek­ten er det pen­sjo­nist­ek­te­pa­ret som får. For dem ut­gjør skatte­let­ten 0,71 pro­sent av inn­tek­ten.

– Be­lø­pe­ne er så små at det er vans­ke­lig å ut­ro­pe vin­ne­re el­ler ta­pe­re i bud­sjet­tet. Tar vi små­barns­fa­mi­li­en som ek­sem­pel vil de drøye 3000 kro­ne­ne i skatte­let­te fort bli spist opp av økte barne­hage­ut­gif­ter, økt mer­verdi­av­gift på kino, mu­se­er, for­nøy­el­ses­par­ker og idretts­ar­ran­ge­men­ter og pris­veks­ten på de øv­ri­ge av­gif­te­ne, sier Slette­dal.

SKATTEKLASSE TO

Hun tror for­sla­get om å drop­pe skatteklasse to er noe av det som vil for­år­sa­ke størst de­batt. Skatteklasse to har va­ert guns­tig for ek­te­fel­ler der en av par­te­ne en­ten ikke job­ber i det hele tatt el­ler har lav inn­tekt.

Iføl­ge Skatte­be­ta­ler­for­enin­gen gjel­der det­te over 80.000 ek­te­par som vil mis­te en skatte­for­del på opp­i­mot 6.000 kro­ner der­som for­sla­get blir ved­tatt.

– Sam­ti­dig vil det­te mo­ti­ve­re fle­re folk i ar­beid, noe som er po­si­tivt for lan­det som hel­het, sier Slette­dal.

RENTA BETYR MER

Bank­sje­fen me­ner bo­lig­ren­ta vil få mye mer å si for folks pri­vat­øko­no­mi fram­over enn end­rin­ge­ne i statsbudsjettet.

– Stort sett går de fles­te av oss i null med det­te bud­sjett­for­sla­get. Men i en tid der man­ge har høy gjeld, vil rente­øk­nin­ger slå mye mer ut i lomme­boka til folk enn små skatte­end­rin­ger, me­ner Slette­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.