Det­te får Sør­lan­det i statsbudsjettet:

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG OG KJETIL REITE

VEST-AG­DER

●●Ut­dan­ning: Re­gje­rin­gen fore­slår å øke be­vilg­nin­gen til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der (UIA) med 1,7 mil­lio­ner kro­ner til 40 stu­die­plas­ser i IKT.

●●Na­e­ring/in­no­va­sjon: Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge to­talt om lag 50 mil­lio­ner kro­ner for å sti­mu­le­re in­no­va­sjon og na­e­ring sut­vik­ling i land­bru­ket.

●●Helse: Re­gje­rin­gen fore­slår å vi­dere­føre be­vilg­nin­gen på 1,2 mil­lio­ner kro­ner til for­søks­pro­sjek­tet Tver­retat­lig akuttje­nes­te for barn og unge i Kristiansand. Pro­sjek­tet er et sam­ar­beid mel­lom barne­verns­tje­nes­ten i Kristiansand kom­mu­ne, av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse ved Sør­lan­det syke­hus og Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­eta­ten (Bu­f­etat).

Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge 36,8 mil­lio­ner over Bar­ne- og like­stil­ling sde­par­te­men­tets bud­sjett og 3,9 mil­lio­ner over Helse­og om­sorgs­de­par­te men­tets bud­sjett til å etab­le­re om­sorgog be­hand­lings­in­sti­tu­sjo­ner for barn, en i Søg­ne kom­mu­ne i VestAg­der og en i Bodø kom­mu­ne i Nord­land.

●●Kul­tur: Re­gje­rin­gen fore­slår å økte til­skud­det til Vest-ag­der­mu­se­et med fire mil­lio­ner kro­ner for å sik­re vi­de­re drift av DS Hest­man­den – det na­sjo­na­le min­nes­mer­ket over krigs­sei­ler­nes inn­sats i to ver­dens­kri­ger. Re­gje­rin­gen fore­slår å øke til­skud­det til Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um med to mil­lio­ner kro­ner.

●●Feng­sel: Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge sam­let 732 mil­lio­ner kro­ner i 2018 til bygge­pro­sjek­tet med nytt feng­sel i Ag­der. Det skal etab­le­res to av­de­lin­ger med 200 plas­ser i Fro­land og 100 plas­ser i Mandal.

●●Kyst: Til­skudd til kom­mu­na­le fiskeri­havne­an­legg Bå­ly fiskeri­havn – for­len­gel­se av kai (Lin­des­nes kom­mu­ne): 5,475 mill. kr.

●●Vei: Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge 35,9 mil­li­ar­der kro­ner til vei­for­mål i 2018. For Vest-ag­der in­ne­ba­erer det­te blant an­net at det set­tes av 250 mil­lio­ner kro­ner i stat­li­ge mid­ler i 2018 til Varodd­brua på E18 i Kristiansand. Pro­sjek­ter som E39 Kris­ti­an sand–lyng­dal i Vest-ag­der, E39 Lyng­dal–flek ke­fjord i Vest-ag­der og E18 Grim­stad–kr is­tian­sand i Aust-ag­der og Vest-ag­der støt­tes også.

Det set­tes av mid­ler til å fer­dig­stil­le ar­bei­de­ne med å ut­bed­re E18 Bane­hei- og Od­der­ne­stu nne­le­ne i Vest-ag­der.

Det set­tes av mid­ler til å fi­nan­siere res­ten av ar­bei­de­ne i E39 Skjeg­ges­ta dtun­ne­len i Vest-ag­der.

Det set­tes av mid­ler til plan­leg­ging, blant an­net til ar­bei­det med kom­mune­del­plan for E39 Lyng­dal vest-ål­gård i Vest-ag­der og Ro­ga­land.

AUST-AG­DER

●●Feng­sel: Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge 732 mil­lio­ner kro­ner i 2018 til bygge­pro­sjek­tet med nytt feng­sel i Ag­der. Det skal etab­le­res to av­de­lin­ger med 200 plas­ser i Fro­land og 100 plas­ser i Mandal. Ad­mi­ni­stra­sjon av feng­se­let leg­ges til av­de­lin­gen i Mandal. For­ven­tet fer­dig­stil­lel­se er medio 2020. Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge fem mil­lio­ner kro­ner til plan­lagt ut­vi­del­se av Aren­dal feng­sel, av­de­ling Ev­je.

●●Vei: Re­gje­rin­gen fore­slår å be­vil­ge 35,9 mil­li­ar­der kro­ner til vei­for­mål i 2018. For Aust-ag­der in­ne­ba­erer det­te ulik form for støt­te til E18 Tve­des trand–aren­dal, E18 Grim­stad–kris tian­sand, ut­bed­ring av E18 Grim­stad­por­ten og sat­sing på riks­vei 9.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

For fa­mi­li­en Hau­ge på Hå­nes vil ty­pis­ke fa­mi­lie­ak­ti­vi­te­ter som kon­ser­ter, kino og fot­ball­kam­per bli dy­re­re som føl­ge av for­sla­get om å øke den lave mer­verdi­av­gifts­sat­sen fra ti til tolv pro­sent. Mo­roa de la­ger selv vil der­imot fort­satt va­ere gra­tis!...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.