Hva me­ner po­li­ti­ker­ne?

Mens de blå jub­ler over et godt bud­sjett for Sør­lan­det, me­ner Aps Ka­ri Hen­rik­sen at lands­de­le­ne neg­li­sje­res av re­gje­rin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ka­ri Hen­rik­sen (Ap)

– Min frykt ser ut til å slå til. Re­gje­rin­gen neg­li­sje­rer Sør­lan­dets sto­re be­hov for sat­sing på å få folk ut i jobb. Re­gje­rin­gen bru­ker ikke hand­lings­rom­met den har til en kraf­tig sat­sing for å få folk i jobb, el­ler uføre­an­de­len ned. Det er ille, spe­si­elt i vår lands­del, sier Hen­rik­sen.

– Jeg er for­nøyd med at fengs­le­ne en­de­lig kom­mer, men jeg er mind­re for­nøyd med inn­hol­det i fengs­le­ne. Så vidt jeg kan se fort­set­ter re­gje­rin­gen sulte­for­in­ga av eta­ten. Det trengs mye mer sat­sing på kri­mi­nal­om­sor­gen. Kutt i dag­pen­ger er ett ek­sem­pel på nok et uso­si­alt kutt og de fles­te fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner er ikke kom­pen­sert for pris og lønns­vekst.

Ha­rald Fur­re (H)

– Sør­lan­det blir sett av re­gje­rin­gen. Per­son­lig gle­der jeg meg over til­de­lin­gen til kunst­mu­se­et og Kunst­si­lo­en. Det er fore­slått å øke til­skud­det til Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um med to mil­lio­ner kro­ner. Det er en vik­tig mile­pael for å få på plass fi­nan­sie­rin­gen av si­lo­en. Bud­sjet­tet føl­ger opp man­ge av de vik­tigs­te sa­ke­ne for vår re­gion. Vi har ar­bei­det len­ge med å få byg­get fengs­ler på Ag­der, nå er det satt av 732 mil­lio­ner til det, fengs­le­ne blir fer­di­ge i 2020

Pet­ter N Told­naes (V)

– Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett er godt til­pas­set den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen med fal­len­de le­dig­het, økt vekst og sti­gen­de op­ti­mis­me. Det bur­de li­ke­vel bi­dratt ster­ke­re til den om­stil­lin­gen vi skal gjen­nom, med økt sat­sing på kli­ma- og miljø­til­tak, sko­le og ut­dan­ning, grün­de­re og nye be­drif­ter. Det er flott at Uni­ver­si­te­tet i Ag­der får fle­re stu­die­plas­ser in­nen IKT, som tid­li­ge­re lo­vet, men det er også vik­tig for uni­ver­si­te­tet at vi kla­rer å få på plass nye sti­pen­diat­stil­lin­ger.

Tellef Inge Mør­land (Ap) – Aust-ag­der og Vest-ag­der er to av de fyl­ke­ne i lan­det som har hatt høy­est ar­beids­le­dig­het de sis­te åre­ne. Der­for er det be­kym­rings­fullt at re­gje­rin­gen nå stram­mer inn reg­le­ne for å få dag­pen­ger. Ag­der er også en lands­del som har be­ty­de­li­ge leve­kårs­utf ord­rin­ger. Da er det et helt feil sig­nal når man øker maks­pri­sen for barne­hage­plass med 110 kr til 2910 kr. Det gjør det tøf­fe­re for for­eld­re med dår­lig øko­no­mi å bru­ke barne­hage. Der­med blir det også vans­ke­li­ge­re å få til god in­te­gre­ring og so­si­al ut­jev­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.