Mi­nis­ter med bud­sjett­brem­se­ne på

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Fo­ten er flyt­tet fra gass til brems. Det vir­ket helt greit for sør­len­din­ge­ne som fikk bud­sjet­tet pre­sen­tert av stats­råd Bent Høie.

– Ned­tu­ren har snudd, fle­re er i ar­beid og øko­no­mi­en vokser, sa helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) da han pre­sen­ter­te statsbudsjettet i Kristiansand tors­dag.

Malur­ten i be­ge­ret er at olje­penge­bru­ken brem­ses opp.

– Vi må til­pas­se oss nye ti­der. Det betyr mind­re gass fra sta­ten. Hoved­bud­ska­pet er at vi som alle and­re land må ta inn over oss at ar­beid til hver en­kelt er det som skal ba­ere vel­fer­den frem­over, frem­holdt stats­rå­den.

HOLDER TILBAKE

Alle gode ny­he­ter for Sør­lan­det; om fengs­ler, vei­er og be­hand­lings­in­sti­tu­sjo­nen for barn (i Søg­ne) var for­lengst ute da stats­rå­den gikk gjen­nom bud­sjet­tet for 2018 i lo­ka­le­ne til Innov­en­tus Sør i Tor­dens­kjolds­gate i Kristiansand.

– Hoved­ut­ford­rin­gen er å hol­de tilbake de of­fent­li­ge ut­gif­te­ne, fast­slo Høie.

Ak­ku­rat dét er den størs­te hode­pi­nen til syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen. Han be­kym­rer seg for in­ves­te­rings­mid­ler til det nes­te sto­re løf­tet for Sør­lan­det Syke­hus: Nytt akutt­mot­tak.

– Vi har be­ty­de­li­ge kost­na­der knyt­tet til IKT, høy­kost­me­di­sin og etter­slep på in­ves­te­rin­ger. Tre fjerde­de­ler av drifts­bud­sjet­tet går til per­so­nell. Skal vi øke in­ves­te­rin­ge­ne, må vi hol­de igjen på drif­ten. Det er en ut­ford­ring, sier han.

BEDRE FOR DRIF­TEN

Ol­sen er let­tet over at fi­nan­sie­rin­gen av nytt psy­kia­tri­bygg er på plass, og sier nytt akutt­mot­tak må inn på bud­sjet­tet se­nest om to år, for å stå fer­dig i 2025.

– Nå må vi gjø­re en jobb med å lage en mu­lig­hets­stu­die, og do­ku­men­te­re at vi kan fi­nan­siere ny­byg­get, sa han, og no­ter­te seg en vekst i drifts­bud­sjet­tet på 1,5 pro­sent. – Det er noe bedre enn tid­li­ge­re, slo Ol­sen fast.

RIS OG ROS

Ani­ta Diet­rich­son, leder av Na­e­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen, var skuf­fet over man­gel på mid­ler til å støt­te grün­de­re og en­tre­pre­nø­rer.

– Det er noe vi er opp­tatt av. Sam­ti­dig er de sto­re bygge­pro­sjek­te­ne, som vei og fengs­ler, vik­tig for bygg- og an­leggs­bran­sjen i re­gio­nen, kom­men­ter­te hun.

Helse- og om­sorgs­mi­nis­te­ren me­ner bud­sjet­tet er mål­ret­tet da­gens øko­no­mis­ke vir­ke­lig­het.

– Både på Sør- og Vest­lan­det, hvor ol­je­ned­tu­ren har va­ert størst, er pro­gno­se­ne gode. Be­drif­te­ne mel­der at de vil an­set­te fle­re, og det er en god peke­pinn for nes­te års bud­sjett, fast­slår stats­rå­den.

Øystein Dju­pe­dal, tid­li­ge­re po­li­ti­ker og fyl­kes­mann i Ag­der, nå se­nior­råd­gi­ver ved UIA, me­ner bud­sjet­tet som hel­het er godt, men er kri­tisk til at mid­ler­ti­di­ge stil­lin­ger ved uni­ver­si­te­tet ikke blir gjort per­ma­nen­te.

– Vi er av­hen­gi­ge av sti­pen­dia­ter. Nå vil dis­se stil­lin­ge­ne fort­satt va­ere mid­ler­ti­di­ge. Det er ikke bra, sier han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

I lo­ka­le­ne til Innov­en­tus Sør la helse­og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) og stor­tings­re­pre­sen­tant Gis­le Mei­nin­ger Saud­land (Frp) frem ho­ved­trek­ke­ne i bud­sjet­tet for 2018.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bent Høie (t.v.) sam­men med Øystein Dju­pe­dal, se­nior­råd­gi­ver ved UIA og Ani­ta Diet­rich­son i Na­e­rings­for­enin­gen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen hil­ser på sje­fen, stats­råd Bent Høie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.