Er­na øker «moro­skat­ten»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Er­na Sol­berg lik­te seg blant le­mu­re­ne i Dyre­par­ken i valg­kam­pen. Nå vil hun gjø­re det dy­re­re for deg å opp­le­ve det sam­me.

Re­gje­rin­gen Sol­berg fore­slår i statsbudsjettet å øke «moro­skat­ten», moms på kino, mu­se­er, for­nøy­el­ses­par­ker og idrett, fra ti til tolv pro­sent.

Det er and­re øk­ning på få år. I 2016 økte «moro­mom­sen» fra åtte til ti pro­sent.

– Et moms­sjokk, me­ner NHO reise­liv som fryk­ter sto­re kon­se­kven­ser for en na­e­ring som al­le­re­de sli­ter med knap­pe mar­gi­ner.

Dyre­par­ken er en av Nor­ges størs­te dyre- og for­nøy­el­ses­park og Sør­lan­dets de­si­dert ster­kes­te tu­rist­mag­net.

– På man­ge må­ter er det­te dra­ma­tisk. Det øker den sam­le­de kost­na­den for ei uke på Sør­lan­det om som­mer­en. Du får al­le­re­de to uker i Sy­den, in­klu­dert fly, for sam­me pris. Da er ikke økt skatte­trykk det vi tren­ger, sier dyre­park­sjef Per Arntsein Aamot til Faed­re­lands­ven­nen.

Aamot reg­ner med at moms­øk­nin­gen vil føre til cir­ka ti kro­ner dy­re­re bil­let­ter i Dyre­par­ken. Det tror han ikke så man­ge vil mer­ke, el­ler kla­ge på.

– Men på over­nat­tings­si­den er det mer dra­ma­tisk. Der er mar­gi­ne­ne ør­små og kost­na­de­ne høye. Der er den and­re moms­øk­nin­gen på få år, vir­ke­lig ikke det vi treng­te, sier han.

Aamot sier Dyre­par­ken ikke kan ta sli­ke moms­kost­na­der selv. Det må over på kun­de­ne.

Høy­res In­gunn Foss sit­ter i Na­e­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Hun me­ner mom­sen godt kan øke litt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.