For­ven­ter at lo­ka­le ar­bei­de­re bru­kes til feng­sels­byg­ging

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Ord­fø­re­ren for­ven­ter at lo­kal ar­beids­kraft blir brukt når ar­bei­det med det nye feng­se­let i Mandal star­ter opp etter nytt­år.

– Jeg er jo ikke i en po­si­sjon til å kre­ve, men jeg for­ven­ter at Stats­bygg bru­ker lo­ka­le sne­k­ke­re, rør­leg­ge­re og alt an­net som trengs for å byg­ge, sier ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (Frp).

Han had­de en fin dag på job­ben i går da statsbudsjettet ble lagt fram. 732 mil­lio­ner kro­ner skal i 2018 bru­kes for å kom­me i gang med fengs­le­ne i Mandal og Fro­land.

– Bygge­start blir i førs­te kvar­tal nes­te år. Feng­se­let i Mandal skal va­ere fer­dig i førs­te halv­år 2020, opp­ly­ser pro­sjekt­le­der Isa­bel von Klit­zing i Stats­bygg.

I over to år vil 250 per­soner va­ere i sving på tom­ta med å byg­ge feng­se­let på Jå­bekk, tre-fire kilo­me­ter øst for Mandal sen­trum.

Feng­se­let skal ha 100 inn­sat­te. 120 an­sat­te vil ha di­rek­te med dis­se å gjø­re. Dess­uten skal ad­mi­ni­stra­sjo­nen på 30–40 an­sat­te for Ag­der-fengs­le­ne også lo­ka­li­se­res til Mandal.

BOSETTE SEG

– Selv om man­ge av de an­sat­te vil kom­me fra da­gens Kristiansand feng­sel, vil en hel del stil­lin­ger bli be­satt av helt nye per­soner. De vil tro­lig bosette seg i man­dals­re­gio­nen, så ring­virk­nin­ge­ne med skatte­inn­gang, kjøp av hus og alle and­re tje­nes­ter vil få sto­re po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger for oss, sier ord­fø­re­ren.

Dess­uten er kom­mu­nen al­le­re­de i gang med pro­ses­sen rundt helse­tje­nes­te­ne det nye feng­se­let tren­ger.

– Bort­sett fra tann­lege, vil kom­mu­nen le­ve­re dis­se tje­nes­te­ne, sier An­der­sen. Det er for tid­lig å si om det­te betyr fle­re kom­mu­nalt an­sat­te in­nen den­ne sek­to­ren.

FRA NEDERLAND

Tro­lig vil fle­re av de inn­sat­te som blir plas­sert i feng­se­let i Mandal kom­me fra Nederland der Nor­ge lei­er feng­sels­plas­ser ut 2018.

Be­ho­vet for fle­re feng­sels­plas­ser vil i åre­ne fram­over bli stør­re, blant an­net for­di Oslo feng­sel i år ble tømt for inn­sat­te og an­sat­te. Feng­se­let fra 1851 løn­ner seg ikke å re­no­ve­re.

– Av den grunn vil vi job­be vi­de­re for å ut­vi­de feng­se­let vi får i Mandal med fle­re plas­ser, sier An­der­sen.

PEN­GER TIL E 39

Mandal får mer på statsbudsjettet: Pre­mis­se­ne er lagt for at byg­gin­gen av ny E 39 skal fort­set­te vest­over når man er fer­dig med byg­gin­gen mel­lom Kristiansand og Dø­le bro i slut­ten av 2021.

– En ting er at kjøre­tida fra Mandal til Kristiansand mer enn hal­ve­res. Men vel så vik­tig er det at vi kom­mer i gang med nye na­e­rings- og bo­lig­om­rå­der når til­før­sels­vei­en til sen­trum er fer­dig, sier An­der­sen.

INGENTING TIL KIRKA

Der­imot får Mandal kir­ke ikke pen­ger nes­te år til re­no­ve­ring, der­som ikke bud­sjet­tet end­res i pro­ses­sen på Stor­tin­get i høst.

– Bud­sjet­tet er jo ikke ved­tatt ennå, så jeg vil ta kon­takt med ak­tu­el­le stor­tings­re­pre­sen­tan­ter i håp om at de kan på­vir­ke, sier kirke­ver­ge Øystein Ram­stad.

Re­no­ve­rin­gen av kirka er nå i full gang, men da ba­sert på pen­ge­ne som kom på årets stats­bud­sjett: 12 mil­lio­ner kro­ner. I til­legg kom­mer 16 mil­lio­ner kro­ner fra kom­mu­nen for­delt over fire år.

Ram­stad an­slår at det vil ta 1–1,5 år før pen­ge­ne tar slutt og det må nye be­vilg­nin­ger til.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Rør­leg­ger Hel­ge No­me i TT An­legg med man­dals­ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen tors­dag for­mid­dag. Her på Jå­bekk er ar­bei­det med å til­rette­leg­ge tom­ten for det nye feng­se­let i full gang. Byg­gin­gen star­ter over nytt­år.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Re­no­ve­rin­gen av kirka er i full gang, men da ba­sert på al­le­re­de be­vil­ge­de pen­ger fra stat og kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.