Hest­man­den får ikke pen­ger til å sei­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Sta­ten har brukt sto­re be­løp på å gjø­re D/S Hest­man­den sei­lings­klar, men får ikke drifts­mid­ler i statsbudsjettet.

– Vi stus­ser litt over det­te. Det er litt rart å bru­ke mil­lio­ner på å re­pa­re­re mo­to­rer og klar­gjø­re for sei­ling det ene året, for der­et­ter ikke å be­vil­ge nok til at den kan sei­le året etter, sier di­rek­tør John Ol­sen i Vest-ag­der mu­se­et.

Vest-ag­der-mu­se­et får fire mil­lio­ner kro­ner eks­tra nes­te år til drift av D/S Hest­man­den. – Vi søk­te om åtte mil­lio­ner, og Kristiansand og fyl­kes­kom­mu­ne­ne har al­le­re­de be­vil­get sine to. Vi tren­ger fak­tisk minst åtte mil­lio­ner for å sei­le ski­pet. Fire er ikke en gang nok til å hol­de ski­pet åpent som mu­se­um når det lig­ger til kai, sier Ol­sen.

Vest-ag­der­mu­se­et får ikke de 50 mil­lio­ne­ne de tren­ger til nytt ma­ga­sin-la­ger på Mjå­vann.

– Vi har elen­dig ma­ga­sin­kva­li­tet nå, og man­ge av våre gjen­stan­der ri­si­ke­rer fak­tisk å bli øde­lagt, sier Ol­sen.

Han vil nå for­sø­ke å få lands­de­lens po­li­ti­ke­re til å løf­te sa­ken inn i bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.