Ikke mer pen­ger til flom­sik­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

KS me­ner det er al­vor­lig at re­gje­rin­gen ikke sat­ser mer på ras- og flom­sik­ring.

I fjor ble det be­vil­get 319 mil­lio­ner til ras- og flom­sik­ring fra NVE. Nå fore­slår re­gje­rin­gen å set­te av 212 mil­lio­ner i hele 2018, men med mu­lig­het for en yt­ter­li­ge­re styr­king.

Det er Nor­ges vass­drags og energi­di­rek­to­rat (NVE) som for­de­ler pen­ge­ne til ras- og flom­sik­ring. I til­legg til de 212 mil­lio­ne­ne som er satt av, har de også full­makt til å be­vil­ge yt­ter­li­ge­re hund­re mil­lio­ner.

Men KS fryk­ter at når kom­mu­ne­ne kom­mer til NVE og ber om pen­ger, så strek­ker ikke pot­ten til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.