Nå kan du sor­te­re av­fal­let ditt etter jobb

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no

Til den ny­åp­ne­de gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Mjå­vann kan du kom­me når du er fer­dig på jobb.

– Vi har åpent til klok­ken 19 alle hver­da­ger og til klok­ka 15 på lør­da­ger, for­tel­ler drifts­le­der Ru­ne Jo­han­sen på Mjå­vann gjen­vin­nings­sta­sjon. Den åp­net man­dag og har kos­tet 77 mil­lio­ner kro­ner.

Her kan be­bo­ere i Kristiansand, Søg­ne, Songdalen og Ven­ne­sla le­ve­re og sor­te­re av­fal­let sitt. Og det kan de gjø­re etter ar­beids­tid hver enes­te hver­dag. Fram til nå har for ek­sem­pel det gam­le an­leg­get på Mjå­vann hatt åpent bare til klok­ken 14 på ons­da­ger.

– Vi har fak­tisk sett en jevn strøm av folk etter 16 al­le­re­de, det er ty­de­lig at det er be­hov for det­te, sier Jo­han­sen.

Det be­kref­ter Jan He­denstad. Som Ap-po­li­ti­ker i Songdalen har han va­ert med å stem­me for det­te fel­les­an­leg­get for kom­mu­ne­ne, og han er vel­dig for­nøyd:

– Det­te er blitt vel­dig flott. Og utro­lig vik­tig at de har åpent på etter­mid­dag og kveld, når folk har an­led­ning til å kom­me av går­de med til­hen­ge­ren, sier He­denstad. Selv be­nyt­tet han an­led­nin­gen til å bli kvitt mas­se øde­lagt in­ven­tar etter flommen.

Jo­han­sen sier det har va­ert litt vans­ke­lig for folk å finne fram på grunn av man­gel­full skil­ting, si­den an­leg­get er flyt­tet.

– Men nå skal det va­ere skil­tet og greit for folk å finne fram, sier Jo­han­sen.

Nå me­ner råd­man­nen at 2022 er et fint år å sam­le ver­dens seil­sku­ter og hundre­tu­sen­vis av be­sø­ken­de til ny fest i Kristiansand.

I 2015 kom 79 seil­sku­ter til byen. Det ble an­slått at mel­lom 400.000 og 500.000 men­nes­ker be­søk­te kai­om­rå­det og fes­ti­val­om­rå­det de da­ge­ne fes­ten var­te.

FOTO: STEINAR VINDSLAND

Her er åp­nings­ti­de­ne på Mjå­vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.