Mor vurderer å an­mel­de for­fat­te­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Be­rit An­der­sen vurderer å an­mel­de for­fat­te­ren som me­ner hen­nes sønn var ale­ne om vold­tek­te­ne og dra­pe­ne i Bane­heia i Kristiansand vår­en 2000.

– Jeg er så for­ban­na at jeg ikke en­gang kla­rer å lese boka fer­dig. Det­te må va­ere det størs­te over­tram­pet som no­en gang er be­gått mot en ikke-kjen­dis i Nor­ge, sier Be­rit An­der­sen til VG.

Hun sik­ter til be­skyld­nin­ge­ne for­fat­ter Bjørn Olav Jahr kom­mer med i sin bok om Bane­heia-dra­pe­ne. Der kon­klu­de­rer han, etter å ha gått gjen­nom alle be­vi­se­ne i sa­ken på nytt, med at det var An­der­sen som vold­tok og drep­te Le­na Slø­g­e­dal Paul­sen (10) og Stine So­fie Sør­strø­nen (8) i Bane­heia 19. mai 2000.

Med­døm­te Vig­go Kris­ti­an­sen, av ret­ten an­tatt ho­ved­mann, er uskyl­dig, fram­holdt for­fat­te­ren over­for NTB i for­bin­del­se med bok­lan­se­rin­gen. Det var fals­ke på­stan­der i for­kla­rin­gen til An­der­sen som sterkt bi­dro til å få Kris­ti­an­sen dømt, me­ner han.

– Jahr er en jour­na­list som nå opp­trer både som po­liti­et­ter­fors­ker, dom­mer og jury. Plut­se­lig har han fått nye ut­dan­nel­ser og tit­ler. Det er skrem­men­de at en jour­na­list set­ter seg over fag­folk, sier Be­rit An­der­sen.

Fa­mi­li­en sø­ker nå ad­vo­kat­hjelp for å få av­klart hvor­vidt de skal gi bok­ut­gi­vel­sen et ju­ri­disk etter­spill. Hvis ad­vo­ka­ten an­be­fa­ler det, vil fa­mi­li­en an­mel­de for­fat­te­ren. An­der­sen ak­ter å va­ere til ste­de når boka lan­se­res på Folke­bi­blio­te­ket i Kristiansand tors­dag.

Jahr fast­hol­der at bok­ut­gi­vel­sen er nød­ven­dig i et retts­sik­ker­hets­per­spek­tiv, og me­ner Bane­heia-dom­men mot Kris­ti­an­sen «kan­skje er Nor­ges gro­ves­te jus­tis­mord».

– Jeg har full for­stå­el­se for at mo­ren til Jan Hel­ge An­der­sen fø­ler sin­ne og sorg når den­ne sa­ken kom­mer opp i medie­ne. Og at hun for­sva­rer søn­nen sin med nebb og klør, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.