Til topps i le­der­kå­ring

Årets kvin­ne­li­ge leder 2017 på Sør­lan­det er Ka­mil­la Shar­ma i Innov­en­tus Sør. Ceci­lie Kit­tel­sen, bu­tikk­sjef hos Ba­by­ca­re i Slottsquar­ta­let, er Årets unge leder.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Takk til de man­ge som har va­ert med meg på rei­sen, og gjen­nom opp- og ned­tu­rer. Og al­ler mest takk til mine for­eld­re, som kom til Nor­ge sent på 1960-tal­let med even­tyr­lyst, gode ver­di­er og virke­trang – men lite ma­te­ri­elt. Mitt eget le­der­ideal er min mor, sier en ty­de­lig rørt Ka­mil­la Shar­ma (41).

Ny­ska­ping-pushe­ren Innov­en­tus Sørs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør står på po­di­et i Q42 etter å ha mot­tatt gode ord, di­plom, bloms­ter og et ma­le­ri. År­sak: Hun er kå­ret til Årets kvin­ne­li­ge leder 2017 på Sør­lan­det. (Se fakta­ram­me.)

– Hva som in­spi­re­rer meg? Kun­de­ne! Det å kun­ne yte den eks­tra ser­vi­cen som gjør at no­en av dem kom­mer helt fra Oslo for å hand­le hos oss, ut­ta­ler Ba­by­ca­re-bu­tikk­sjef Ceci­lie Kit­tel­sen (29) etter å ha gjen­nom­gått sam­me ri­tu­al, kun med den for­skjell at hun er blitt Årets unge leder.

– Jeg er helt rørt, leg­ger Kit­tel­sen til, mens det som vir­ker som en li­ten fan­klubb jub­ler i en sal hvor en kvinne­do­mi­nert for­sam­ling på drøyt 60 per­soner be­fin­ner seg.

– EKSTREMT DYKTIG

Shar­ma først. Her er no­en av god­or­de­ne fra jury­le­der Ran­di Gran­vold, selv dag­lig leder for 07 Me­dia:

– Årets vin­ner har en mar­kant per­son­lig­het og har al­le­re­de høs­tet an­er­kjen­nel­se for sitt le­der­skap over leng­re tid. Jury­ens un­der­sø­kel­ser blant tid­li­ge­re kol­le­ger gir til­bake­mel­din­ger som har va­ert uni­sont po­si­ti­ve. Hun blir om­talt som en ekstremt dyktig leder, som ba­lan­se­rer det stra­te­gis­ke med det ope­ra­ti­ve på en for­bil­led­lig måte. Årets kvin­ne­li­ge leder på Sør­lan­det opp­le­ves som syn­lig og til­stede­va eren­de. Som per­so­nal­le­der be­skri­ves hun som om­tenk­som og om­sorgs­full, en som hus­ker folk, his­to­ri­er og navn. Hun er en­ga­sjert i men­nes­ke­ne hun mø­ter og ge­nuint opp­tatt av at folk skal lyk­kes.

– PER­SON­LIG, MÅL­RET­TET LE­DER­SKAP

Så Ceci­lie Kit­tel­sen, bu­tikk­sjef hos Ba­by­ca­re De­talj Kristiansand i Slottsquar­ta­let og føl­ge­lig ekte han­dels­kvin­ne. Her er litt av ta­len fra jury­le­der Tone Martinsen Fram­nes fra Faed­re­lan dsven­nen:

– Årets vin­ner ut­mer­ker seg på man­ge vis både in­ternt og eks­ternt. Hun ut­vi­ser per­son­lig, mål­ret­tet le­der­skap ba­sert på sys­te­ma­tikk og per­son­li­ge mål for den en­kel­te. Hun opp­le­ves som enormt kunn­skaps­rik. Kunn­ska­pen byg­ges kon­ti­nu­er­lig på eget ini­tia­tiv, og den de­les med gle­de til om­gi­vel­se­ne. Hun dri­ver i et kon­kur­ranse­ut­satt mar­ked hvor mar­gin­pres­set er sterkt. Med god øko­no­misk inn­sikt har re­sul­tat­for­bed­rin­gen de sis­te åre­ne va­ert sva­ert vik­tig for be­drif­ten. Av sine an­sat­te blir hun be­skre­vet som et stort for­bil­de grun­net en­ga­sje­ment, hold­nin­ger, fo­kus og ar­beids­ka­pa­si­tet. To barn og uku­ran­te ar­beids­ti­der er ikke til hin­der for å pres­te­re på høyt nivå i hver­da­gen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ceci­lie Kit­tel­sen (t.v.) er Årets unge leder på Sør­lan­det, mens Ka­mil­la Shar­ma er Årets kvin­ne­li­ge leder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.