Øk­ning i kjøtt­pro­duk­sjon i førs­te halv­år

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●●Kjøtt­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge økte i førs­te halv­år økte med 2,5 pro­sent. Det er spe­si­elt kyl­ling og and­re ty­per fja­er­fe vi spi­ser mer av, men mind­re svine­kjøtt.

Sam­men­lig­net med førs­te halv­år i fjor steg pro­duk­sjo­nen av fja­er­fe­kjøtt med 5,4 mil­lio­ner kilo, vi­ser over­sik­ten fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Av det to­ta­le kjøtt­kon­su­met på 164.000 tonn ut­gjør frem­de­les svine­kjøtt den størs­te an­de­len på hele 41,1 pro­sent, men pro­duk­sjo­nen i førs­te halv­år i ble re­du­sert med 1.900 tonn.

– Pro­duk­sjo­nen av stor­fe- og saue­kjøtt økte i sam­me pe­rio­de med re­spek­ti­ve 300 og 200 tonn, skri­ver SSB.

Saue­kjøtt ut­gjør bare 2,3 pro­sent av den to­ta­le kjøtt­pro­duk­sjo­nen, mens stor­fe­kjøtt ut­gjør 24,1 pro­sent av to­ta­len. Fja­er­fe, som in­ne­ba­erer kyl­ling, høns, kal­kun og and­re fja­er­fe, er nest størst med 32,4 pro­sent av to­ta­len.

Ro­ga­land er det klart størs­te kjøtt­pro­du­se­ren­de fyl­ket. I alt 25 pro­sent av den to­ta­le kjøtt­pro­duk­sjo­nen i førs­te halv­år ble til der. Nord-trøn­de­lag og Hed­mark står for hver 14 og 13 pro­sent av to­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.