Nrk-li­sen­sen økes med 108 kro­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●●Nrk-li­sen­sen økes med 108 kro­ner nes­te år, men økt moms gjør at kun 50 kro­ner av det­te til­fal­ler NRK.

I for­sla­get til stats­bud­sjett fore­slås det å set­te kring­kas­tings­av­gif­ten til 2.976 kro­ner nes­te år, in­klu­dert moms, mot 2.868 i år. Men for­di mom­sen sam­ti­dig økes fra 10 til 12 pro­sent, blir øk­nin­gen NRK får, bare på 50 kro­ner.

Kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Erik­sen had­de på for­hånd bedt om at li­sen­sen økte med 55 kro­ner.

– NRK er en av Nor­ges vik­tigs­te kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner og et sen­tralt virke­mid­del for å opp­nå de medie­po­li­tis­ke må­le­ne. Må­let er at NRK skal opp­fyl­le sitt all­menn­kring­kas­ting sopp­drag side om side med en sunn privat og kom­mer­si­ell sek­tor, he­ter det i bud­sjett­for­sla­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.