Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

E 39 gjen­nom Lin­des­nes

● Ut­bed­ring av E 39 mel­lom Vi­ge­land og Ose­stad har va­ert i trans­port­pla­ner si­den tid­lig på 90-tal­let.

● Sta­tens veg­ve­sen la fram for­slag til en 3,8 kilo­me­ter ny tra­sé mel­lom Far­dal og Ose­stad Bygge­start i 2009 og fer­dig­stil­lel­se 2012.

● Mot­stan­den lo­kalt var stor mot det man men­te var klatt­vis vei­byg­ging og sto­re na­tur­inn­grep. Sta­ten gav imid­ler­tid klar be­skjed om at pen­ge­ne vil­le for­svin­ne til and­re vei­pro­sjek­ter om det fore­lig­gen­de re­gu­le­rings­for­sla­get ikke ble ved­tatt.

● 31. ok­to­ber 2011 ble vei­strek­nin­gen til 311 mil­lio­ner kro­ner of­fi­si­elt åp­net; 115 mil­lio­ner bil­li­ge­re enn an­tatt da man star­tet plan­leg­gin­gen.

● Vin­te­ren 2015 pre­sen­ter­te Sta­tens veg­ve­sen sin an­be­fal­te tra­sé gjen­nom Mandal og Lin­des­nes. Tra­se­ene ble der­et­ter ban­ket gjen­nom i de re­spek­ti­ve kom­mune­sty­re­ne.

● Høs­ten 2016 be­gyn­te Nye Vei­er å job­be med al­ter­na­tiv tra­sé noe leng­re inn i lan­det. I ok­to­ber 2017 vis­te en kva­li­tets­sik­ret rap­port at tra­se­en vil­le bli en mil­li­ard bil­li­ge­re enn den ved­tat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.