Inn­pis­ker og ben­ke­le­der

Stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) fra Aust-ag­der var av man­ge øns­ket som stor­tings­pre­si­dent. I ste­det fikk han den svin­gen­de tit­te­len inn­pis­ker. Dess­uten er han blitt leder for Sør­lands­ben­ken.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

–Ditt navn sto høyt på lis­ten over ak­tu­el­le kan­di­da­ter da man­ge øns­ket at Høy­re skul­le vra­ke Ole­mic Thom­mes­sen som stor­tings­pre­si­dent. Er du skuf­fet over at du ikke fikk det sta­se­li­ge ver­vet?

– Nei, jeg er ikke det. Men jeg må jo si jeg sat­te pris på å få høre fra folk i and­re par­ti­er at de øns­ket meg som en sam­len­de kan­di­dat. Det tar jeg som en til­bake­mel­ding på må­ten jeg job­ber på, og den til­li­ten tak­ker jeg for. Men in­ternt i Høy­re var det­te ald­ri ak­tu­elt. Det var et en­stem­mig gruppe­sty­re som gikk inn for Thom­mes­sen.

– Nå er du selv inn­valgt i Høy­res gruppe­sty­re som num­mer tre på rang­sti­gen etter par­la­men­ta­risk leder og nest­le­der, og får tit­te­len inn­pis­ker. Hva i alle da­ger er det?

– Det er jeg som skal sør­ge for at det er rik­tig an­tall Høy­re-re­pre­sen­tan­ter i sa­len når det vo­te­res. På Stor­tin­get er det en «gent­le­mans agreement» om at det all­tid skal va­ere parti­mes­sig ba­lan­se selv om no­en er på rei­se. I den­ne stor­tings­pe­rio­den, når vi ikke har en sam­ar­beids­av­ta­le med Ven­st­re og KRF, blir det nok litt mer kre­ven­de for­di det blir skif­ten­de fler­tall i man­ge sa­ker. Job­ben må gjø­res skik­ke­lig, for det er in­gen ting å gå på!

– Ons­dag ble du også blitt valgt til leder av Sør­lands­ben­ken, som ikke er et for­melt or­gan. Hva er det egent­lig?

– Det er et fo­rum der alle stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne fra Sør­lan­det sam­les for å få den sam­me in­for­ma­sjon og hol­de oss opp­da­tert om sa­ker som er vik­ti­ge for lands­de­len. Det er en møte­plass både for de som vil møte oss, og for de vi øns­ker å in­vi­te­re slik at de kan for­tel­le om sine ut­ford­rin­ger, men også om suk­ses­se­ne.

– Nå har jo sør­lands­po­li­ti­ker­ne selv ser­vert en en­de­løs rek­ke av suk­ses­ser de fire sis­te åre­ne med nye vei­er, nye fengs­ler, nytt forsk­nings­la­bo­ra­to­ri­um og det ene med det and­re. Hvil­ke vik­ti­ge sa­ker skal de­re kjem­pe fram nå? – Noe av det vik­tigs­te blir å føl­ge med på at det som er ved­tatt blir vi­dere­ført. Men nå er vi helt på be­gyn­nel­sen av pe­rio­den, og vi på Sør­lands­ben­ken øns­ker at folk skal ta kon­takt slik at de kan kom­me med inn­spill om sa­ker det bør sat­ses på. Kunst­si­lo­en er blant de som al­le­re­de har meldt seg, og Ar­ki­vet er flin­ke til å frem­me sin sak bare for å nev­ne no­en. Så skal det jo fort­satt byg­ges mer vei, par­ke­ring på Kje­vik er vik­tig, li­ke­dan til­strek­ke­li­ge res­sur­ser til UIA slik at de kan ta nye po­si­sjo­ner.

– Hen­der det at det blir vil­le po­li­tis­ke slags­mål på ben­ken? De­re re­pre­sen­te­rer jo uli­ke par­ti­er?

– Nei, det blir vel­dig lite parti­po­li­tikk. Sør­lands­ben­ken er ste­det for felles sa­ker der vi de­ler en­ga­sje­ment. Par­tis­lags­må­le­ne tar vi i ko­mi­te­ene.

– Sam­kjø­rer de­re stra­te­gi­ene inn mot de uli­ke parti­grup­pe­ne slik at pres­set fra Sør­lan­det blir ko­or­di­nert?

– Ja, når det er sa­ker som det er na­tur­lig å løf­te for lands­de­len drøf­ter vi hvor­dan det bør job­bes med sa­ken både i po­si­sjon og op­po­si­sjon.

– Høy­re og Frp er i po­si­sjon, men Aus­tog Vest-ag­der er de ab­so­lutt enes­te som ikke er re­pre­sen­tert hver­ken med stats­rå­der, stats­sek­reta­erer el­ler råd­gi­ve­re i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet. Hva skyl­des det?

– Nå fø­ler jeg at Sør­lan­det har fått vel­dig god ut­tel­ling selv om vi ikke har hatt folk i re­gje­ring. Det vik­ti­ge er at vi har gode kon­tak­ter og god kom­mu­ni­ka­sjon med de som sit­ter der. Selv har jeg sit­tet ti år i Høy­res sen­tral­sty­re, og vet at de i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet lyt­ter når jeg kom­mer med noe. Dess­uten var Ti­ne Sund­toft stats­råd, men da for et om­rå­de som ikke var spe­si­fikt sør­lands­re­la­tert, og na­e­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Me­land tryk­ker vi til vårt bryst som tid­li­ge­re aren­da­litt. Når det er sagt, så har vi har job­bet sys­te­ma­tisk med å mel­de inn folk, så der­som Er­na skul­le vel­ge å gjø­re endringer, har hun en lang lis­te der en rek­ke per­soner er pre­sen­tert med både bil­de og bakgrunn!

– Du satt i for­ri­ge pe­rio­de som leder av fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te­en. Nå blir du nest­le­der i kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en. Er det en ned­tur?

– Nei, ab­so­lutt ikke, jeg sy­nes det er vel­dig spen­nen­de. For meg blir det en helt an­nen måte å job­be med po­li­tikk på. I ste­det for å ut­vik­le po­li­tikk, skal jeg i den­ne ko­mi­te­en se på det som al­le­re­de har skjedd. Det er vik­tig å føl­ge med på at re­gje­rin­gen le­ve­rer det de skal i for­hold til Stor­tin­gets be­stil­lin­ger, og se til at den of­fent­li­ge for­valt­nin­gen skjer på en ryd­dig måte.

– Men på hvil­ken måte skal du nå ut­vik­le po­li­tikk, da? Det er jo det de­re po­li­ti­ke­re skal dri­ve med?

– Høy­re prø­ver å va­ere lan­dets vik­tigs­te po­li­tis­ke verk­sted, og nå er jeg så hel­dig at jeg er valgt inn i gruppe­sty­ret på Stor­tin­get. Det er en sen­tral po­si­sjon for ut­vik­ling av stra­te­gi­er, og jeg står fri­ere til å vel­ge sa­ker jeg øns­ker å en­ga­sje­re meg i. For meg vil det va­ere na­tur­lig å føl­ge vi­de­re sa­ker jeg har va­ert opp­tatt av som for ek­sem­pel ut­dan­ning i prak­tis­ke fag, tro- og livs­syns­sa­ker og våre seil­sku­ter – bare for å nev­ne noe. Jeg kan også gri­pe fatt i sa­ker som duk­ker opp uav­hen­gig av fag­ko­mi­té.

– Men du skal alt­så kon­trol­le­re at re­gje­rin­gen gjør job­ben sin. Tror du Er­na Sol­berg kla­rer seg gjen­nom hele pe­rio­den?

– Vi har fort­satt et ikke-so­sia­lis­tisk fler­tall, selv om vi ikke har en for­mell sam­ar­beids­av­ta­le, og jeg har stor tro på at Er­na kla­rer det. Hun er so­lid som leder, og jeg ser in­gen som gjør hen­ne ran­gen stri­dig.

– Selv skal du lede Sør­lands­ben­ken, og hvor­dan vil vi mer­ke at det er du som inne­har po­si­sjo­nen som Frps Åse Michael­sen had­de for­ri­ge pe­rio­de?

– Åse re­vi­ta­li­ser­te ben­ken, og gjor­de en vel­dig god jobb. Jeg øns­ker å fort­set­te i sam­me spor, så jeg tror ikke det vil bli merk­ba­re endringer.

– Og så kan vi reg­ne med at spo­re­ne fort­set­ter helt til 2021, og at du stil­ler til gjen­valg?

– Det er det alt­for tid­lig å snak­ke om. Det kan vi gjø­re om tre år. Da vil jeg først snak­ke med fa­mi­li­en, så skal jeg ten­ke meg om selv, og dess­uten blir det jo opp til par­ti­et hvem de vil no­mi­ne­re.

for meg vil det va­ere na­tur­lig å føl­ge vi­de­re sa­ker som for ek­sem­pel ut­dan­ning i prak­tis­ke fag, tro- og livs­syns­sa­ker og våre seil­sku­ter

FOTO: SIV DOLMEN

Svein Har­berg lyt­ter til tron­tale­de­bat­ten. Til høy­re sit­ter Tellef Inge Mør­land (Ap) og Ås­hild Bru­un­g­un­der­sen.

FOTO: SIV DOLMEN

Svein Har­berg på vei til stor­tings­sa­len, her i haele­ne på Ven­st­re-leder Tri­ne Skei Gran­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.