Slik ble al­ba­ner­liga­en av­slørt

Gjen­nom en spa­ning som ald­ri har sett sin like i Ag­der­po­li­ti­et, ble det av­slørt re­kord­smug­ling av nar­ko­ti­ka og pro­fe­sjo­nel­le can­na­bis­plan­ta­sjer.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: EIVIND KRIS­TEN­SEN eivind.kris­ten­sen@fvn.no

Po­li­ti­et skyg­get dem i åtte må­ne­der før de slo til – og av­dek­ket re­kord­smug­ling av nar­ko­ti­ka og pro­fe­sjo­nel­le can­na­bis­plan­ta­sjer.

Om kvel­den 8. de­sem­ber i fjor pas­se­rer en Sca­nia-laste­bil gren­sen til Nor­ge på Svine­sund. Den fø­res av en 35-åring fra Ma­ke­do­nia.

I laste­rom­met har han kilo­vis med am­fe­ta­min, ko­kain og hasj hen­tet i Ne­der­land. Solgt til bru­ke­re på gata, har det en ver­di på 15–25 mil­lio­ner kro­ner.

Et døgn se­ne­re over­tas nar­ko­ti­ka­en av en al­bansk 38-åring langs vei­en i Ski. Han fyl­ler opp Re­ma 1000-po­ser og leg­ger dem i ba­ga­sje­rom­met til en Maz­da.

Så kjø­rer han til Scan­dic ho­tel i As­ker, og går og leg­ger seg. Ved mid­natt vek­kes han av po­liti­be­tjen­ter fra Ag­der.

I fle­re dager har de og kol­le­ge­ne skyg­get be­ve­gel­se­ne hans. De har sett ham sam­men med den yngs­te (28) av to al­bans­ke brød­re i Stav­an­ger. Så har fulgt ham vi­de­re, først til Åse­ral, så vi­de­re til Bir­ke­nes og Oslo.

SAMBOERPAR

En time se­ne­re sam­me natt på­gri­pes 28-årin­gen og hans sam­bo­er i sin lei­lig­het i Ro­ga­lands ho­ved­stad.

Sam­ti­dig går po­li­ti­et til ak­sjon mot et hus på vei­en til Borte­lid. I hu­set fin­ner de det har mis­tenkt i leng­re tid: en stor pro­fe­sjo­nelt dre­vet can­na­bis­plan­ta­sje. En 38-åring fra Al­ba­nia på­gri­pes.

Men ope­ra­sjo­nen er ikke over, og når po­li­ti­et går inn i et hus et styk­ke uten­for Birke­land sen­trum tas den elds­te av de al­bans­ke brød­re­ne (31) og en lands­mann (20). Også her fin­ner de hauge­vis av can­na­bis­plan­ter dyr­ket fram i plast­bøt­ter un­der kuns­tig lys. In­gen av hus­ei­er­ne ante hva lei­e­boer­ne holdt på med.

LAN­GE STRAF­FER

Ons­dag den­ne uka ble de to al­bans­ke brød­re­ne dømt til 13 og 12 år i feng­sel. Ting­ret­ten me­ner de var ho­ved­menn i nar­ko­tika­liga­en.

Fem and­re per­soner må også sone man­ge år i feng­sel, der­som dom­men blir stå­en­de. Blant dem var sam­bo­eren (25) til en av brød­re­ne.

Hun er den enes­te med norsk stats­bor­ger­skap og er vokst opp i Kris­tian­sand, med al­bans­ke for­eld­re.

Med dom­men kan Ag­der-po­li­ti­et set­te en fore­lø­pig slutt­strek for en om­fat­ten­de etter­forsk­ning med spa­ning og te­le­fon­av­lyt­ting av sam­ta­ler som på­gikk over åtte må­ne­der.

Ret­ten me­ner det­te knyt­ter med­lem­me­ne i liga­en til hver­and­re og plas­se­rer dem i uli­ke rol­ler: bak­menn, ku­re­rer, gart­ne­re og med­hjel­pe­re. Seks av sju døm­mes etter den så­kal­te mafiapa­ra­gra­fen.

– Vi har ikke hatt noen sa­ker tid­li­ge­re hvor vi har spa­net like mye, sier Thor At­le Pe­der­sen, som le­der av­snit­tet for spe­si­ell etter­forsk­ning i Ag­der-po­li­ti­et.

An­tall ti­mer spa­ning kan han ikke gi. 250 av­lyt­te­de te­le­fon­sam­ta­ler ble lagt fram un­der retts­sa­ken. Fle­re av dem var i kode­språk.

ELEKTRIKER FRA AL­BA­NIA

Som­mer­en 2016 ble liga­en skyg­get da de byg­de opp plan­ta­sje­ne. De ble fo­to­gra­fert da de hand­let ut­styr til plan­ta­sje­drif­ten i en bu­tikk i Oslo. Da­gen etter ble de ob­ser­vert da de bar sam­me es­ker inn i hu­set i Åse­ral.

Pro­vi­so­ris­ke elek­tris­ke an­legg sør­get for strøm til vekst­lam­pe­ne. For at in­gen skul­le rea­ge­rer på unor­malt høyt for­bruk, gikk de uten­om hu­set strøm­må­le­re.

Da den yngs­te bro­ren og sam­bo­eren kjør­te til Gar­der­moen for å pluk­ke opp en al­bansk elektriker som skul­le gjø­re job­ben, fulg­te po­li­ti­et dem. Da­gen etter ble de skyg­get da de hand­let auto­mat­sik­rin­ger og vegg­uttak på Biltema i Kris­tian­sand.

Salg av nar­ko­ti­ka har ikke etter­fors­ker­ne av­dek­ket med egne øyne. Men ret­ten me­ner sam­boer­pa­ret har brukt 640.000 kro­ner som de ikke kun­ne ha tjent på lov­li­ge må­ter. In­gen av dem had­de and­re fas­te job­ber. Ret­ten me­ner også det er be­vist at liga­en had­de narkode­po­ter rundt plan­ta­sje­ne.

KOSTBART

Tre mil­lio­ner kro­ner har Ag­der-po­li­ti­et brukt på etter­forsk­nin­gen. I til­legg kom­mer fas­te drifts- og lønns­ut­gif­ter, som po­li­ti­et uan­sett skal ut med.

– Det kos­ter å etter­fors­ke dis­se sa­ke­ne, sier Gor­don And­rew Pet­ter­son, le­der for fel­les en­het for etter­ret­ning, fore­byg­ging og etter­forsk­ning i Ag­der-po­li­ti­et.

I ret­ten nek­tet den yngs­te al­bans­ke bro­ren og hans sam­bo­er straff­skyld for de ve­sent­ligs­te av til­tale­punk­te­ne. For­sva­rer­ne Sol El­den og Lin­da Ei­de vars­ler at dom­men kom­mer til å bli an­ket. Om de øv­ri­ge dom­fel­te an­ker, er uvisst.

Feng­sels­straf­fe­ne

● Al­ba­ner (28) dømt for inn­før­sel og salg av nar­ko­ti­ka og for dyr­king av can­na­bis. Straff: 13 år.

● Al­ba­ner (31) dømt for inn­før­sel av nar­ko­ti­ka og for dyr­king av can­na­bis. Straff: 12 år.

● Al­ba­ner (38) dømt for inn­før­sel av nar­ko­ti­ka. Straff: Ni år.

● Norsk-al­ba­ner (25) dømt for salg av nar­ko­ti­ka og for å ha dyr­ket can­na­bis. Straff: Fem år.

● Al­ba­ner (39) dømt for salg av nar­ko­ti­ka og dyr­king av can­na­bis. Straff: Fire år og seks må­ne­der.

● Ma­ke­do­ner (36) dømt for inn­før­sel av nar­ko­ti­ka: Straff: Tre år og seks må­ne­der.

● Al­ba­ner (20) dømt for dyr­king av can­na­bis. Straff: Tre år.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Her lig­ger nar­ko­ti­ka med en gate­ver­di på mel­lom 15 og 25 mil­lio­ner kro­ner: 26,7 kilo am­fe­ta­min, 5,9 kilo ko­kain og 9,8 kilo hasj.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Liga­en byg­de opp en can­na­bis­plan­ta­sje in­ne i det­te hu­set som de lei­de i Bir­ke­nes. Po­li­ti­et fulg­te med på tra­fik­ken til og fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.