Tul­le­te Te­s­la-de­batt

Det er upro­ble­ma­tisk at re­gje­rin­gen vil gjø­re de al­ler tyngs­te og dy­res­te el-bi­le­ne litt dy­re­re. Alle som kjem­per for null­ut­slipp bør hel­ler fo­ku­se­re på av­gif­te­ne for hy­brid­bi­ler med sto­re ut­slipp.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Et av re­la­tivt få strids­spørs­mål i stats­bud­sjet­tet for 2018 er for­sla­get om å gjø­re de tyngs­te, og dy­res­te, el-bi­le­ne noe dy­re­re. Det­te gjø­res ved at vekt skal dan­ne grunn­la­get for en en­gangs­av­gift. Kon­kret vil det bety at de størs­te Te­s­la-mo­del­le­ne kan få en av­gift på 70–80.000 kro­ner.

El­bil­for­enin­gen er blant de som ra­ser mot for­sla­get. Ge­ne­ral­sek­reta­er Chris­ti­na Bu er iføl­ge Af­ten­pos­ten «opp­rørt» over at «re­gje­rin­gen gam­bler med Nor­ges vik­tigs­te klima­til­tak, og vårt vik­tigs­te bi­drag in­ter­na­sjo­nalt».

Det er å sky­te langt over mål. Og de som job­ber for å for­sva­re el-bil­ei­e­res in­ter­es­ser bør også inn­se at det etter hvert er sto­re for­skjel­ler mel­lom el-bi­le­ne. Også in­nen­for den­ne grup­pen bi­ler bør det etter hvert kun­ne åp­nes for virke­mid­ler med for­de­lings­pro­fil.

El-bil-po­li­tik­ken i Nor­ge har va­ert en brak­suk­sess. Kan­skje er det den mest vel­lyk­ke­de av alle klima­til­tak. I dag kjø­rer mer enn 120.000 el­bi­ler på nors­ke vei­er. Det er 18 pro­sent av bil­par­ken. In­gen and­re land kan vise til ma­ken.

Det al­ler vik­tigs­te er at ho­ved­trek­ke­ne i den po­li­tik­ken som lig­ger til grunn for den­ne ut- vik­lin­gen, blir vi­dere­ført. Det vil si at el-bi­ler fort­satt bør va­ere be­ty­de­lig bil­li­ge­re å kjø­pe og kjø­re enn for­uren­sen­de bi­ler. Uten at man der­med ute­luk­ker mu­lig­he­ten for en­kel­te jus­te­rin­ger av en­kel­te av­gif­ter på en­kel­te ty­per el­bi­ler.

Det de­bat­ten i ste­det bør hand­le om er hvil­ke yt­ter­li­ge­re grep som må tas i åre­ne fram til 2025. Det er året hvor Stor­tin­get har satt som mål at det ikke skal sel­ges for­uren­sen­de bi­ler her til lands. Det er et am­bi­siøst mål, men ikke unikt. Sta­dig fle­re land ved­tar års­tall med til­sva­ren­de mål­set­tin­ger.

Her til lands be­tyr det at po­li­ti­ker­ne snart må ta tak i pro­blem­stil­lin­ge­ne knyt­tet til hy­brid­bi­ler, sa­er­lig de med kort el-rekke­vid­de og høye Co₂-ut­slipp. Det er ufor­ståe­lig at sli­ke «lure­hy­bri­der» har fått sto­re av­gifts­let­tel­ser. Sli­ke for­de­ler bør fjer­nes så raskt som mu­lig.

Ti­den fram til 2025 går fort.

El-bi­ler bør fort­satt va­ere be­ty­de­lig bil­li­ge­re å kjø­pe og kjø­re enn for­uren­sen­de bi­ler.

I stats­bud­sjet­tet fore­slås det å inn­føre en av­gift som vil ram­me tyng­re el-bi­ler. De tyngs­te Te­s­la-ene kan bli rundt 70.000 kro­ner dy­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.