Rys­tet over Krf­kol­le­gers homo-ut­ta­lel­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Iveland-ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land (Sp) er rys­tet over at noen av hen­nes kol­le­ger ve­grer seg mot borgerlig viel­se av ho­mo­fi­le.

– En skam, sier hun.

My­kjå­land sier hun sjel­den har blitt så opp­rørt som da hun les­te Faed­re­lands­ven­nens ar­tik­kel om at tre av seks Krf-ord­fø­re­re på Ag­der ve­grer seg mot å vie ho­mo­fi­le.

– Som ord­fø­re­re kan vi ikke ve­gre oss mot å yte tje­nes­ter til folk, for­di vi er uenig i må­ten inn­byg­ger­ne le­ver på. Det går rett og slett ikke an i 2017, sier My­kjå­land, og fort­set­ter:

– EN SKAM

– Alle inn­byg­ge­re har rett på like­be­hand­ling i kom­mu­nen. Det gjel­der også vigsel. Men da pres­te­rer fle­re av kol­le­ge­ne mine å blan­de inn sine per­son­li­ge opp­fat­nin­ger rundt ek­te­skap og om de har sam­vit­tig­het til å vie like­kjøn­ne­de. Det er en skam, sier My­kjå­land.

Hun vi­ser til at kom­mu­ne­ne og fyl­ke­ne job­ber ak­tivt for økt like­stil­ling på Sør­lan­det og at det fin­nes en egen Lim-plan. Bok­sta­ve­ne står for like­stil­ling, in­klu­de­ring og mang­fold.

Hun er opp­tatt av at det i he­le lands­de­len sit­ter man­ge unge og sli­ter med egen iden­ti­tet. En­kelt lu­rer på om de vå­ger å va­ere åpne om hvem de er.

– De tren­ger ord­fø­re­re som vil in­klu­de­re og se den en­kel­te. Vi må ikke ba­re snak­ke om like­stil­ling, vi må prak­ti­se­re det, sier My­kjå­land.

Hun me­ner både ord­fø­re­re og lands­del har en rydde­jobb å gjø­re. Hun snak­ker om å ryd­de i hold­nin­ge­ne våre og ak­sep­te­re at noen er an­ner­le­des enn fler­tal­let og at det er ver­di­fullt med mang­fold.

FLAGGSAKEN

Hun trek­ker pa­ral­lel­ler til dis­ku­sjo­nen om å flag­ge med regn­bue­flag­get fra kom­mu­na­le flagg­sten­ger tid­li­ge­re i høst.

– Da flaggsaken var på det mest kon­flikt­fyl­te, sa fle­re ord­fø­re­re fra KRF at det ute­luk­ken­de hand­let om flag­greg­ler og pro­ble­mer med or­ga­ni­sa­sjo­nen Fri og ikke om sy­net på ho­mo­fi­li. Nå ser vi at det var vi­ka­ri­e­ren­de ar­gu­men­ter. Det er at ho­mo­fi­le skal få leve sam­men de stre­ver med, sier My­kjå­land.

Hun sier kir­ken har slitt nok med den­ne sa­ken om ikke Krfs ord­fø­re­re også skal blan­de den inn i den kom­mu­na­le for­valt­ning og inn i bor­ger­li­ge vigs­ler.

AV­VI­SER INTOLERANSE

Mens Krfs ord­fø­re­re i Grim­stad, Ven­ne­sla og Kvi­nes­dal sier de er ord­fø­re­re for alle og vier alle, sier Aud­ne­dals Rei­dun Bak­ken at hun ikke vil slåss for å vie ho­mo­fi­le, men gjer­ne over­late sli­ke vigs­ler til and­re.

Ord­fø­rer Bjørn A. Rop­stad i Ev­je og Horn­nes og Ove Gun­der­sen i Fro­land øns­ket å ten­ke over om de vil re­ser­ve­re seg fra å vie ho­mo­fi­le, el­ler fin­ne ord­nin­ger som gjør at and­re fore­tar dis­se vigs­le­ne og de selv slip­per.

Bjørn A. Rop­stad har li­ten for­stå­el­se for kri­tik­ken fra My­kjå­land.

– Jeg sy­nes Ive­lands ord­fø­rer må ak­sep­te­re at vi bru­ker tid på det­te. Nå har jeg tenkt litt. Jeg er mye enig med de som sier vi skil­ler klart mel­lom kir­ke­lig vigsel og borgerlig vigsel. Jeg kom­mer til å vie alle – men det må va­ere lov å ten­ke og dis­ku­te­re litt først, sier Rop­stad, som to­talt av­vi­ser intoleranse.

LIM-PLA­NEN ER KLAR

Hel­le Mel­lin­gen er ko­or­di­na­tor for Lim-plan­ar­bei­det på Ag­der. Like­stil­lings­ar­bei­det på Ag­der fo­ku­se­rer på kjønn, et­ni­si­tet, funk­sjons­evne, al­der, re­li­gion/ livs­syn, sek­su­ell ori­en­te­ring/ kjønns­ut­trykk/kjønns­iden­ti­tet og so­si­al bak­grunn.

– Jeg kan ikke si hva ord­fø­re­re skal gjø­re el­ler ikke gjø­re, men jeg kan opp­ly­se om hva Lim-pla­nen sier. Den for­ut­set­ter at alle in­di­vi­der fø­ler seg verd­satt og re­spek­tert i møte med det of­fent­li­ge på Sør­lan­det. Og det­te er vik­tig, sier Mel­lin­gen.

Ut­over det vil hun ikke kom­men­te­re sa­ken.

FOTO: ODD-IN­GE ULEBERG

Gro-ani­ta My­kjå­land rea­ge­rer sterkt på at en­kel­te Krf-ord­fø­re­re sli­ter med å vie ho­mo­fi­le borgerlig

KOLL­STAD FOTO: REI­DAR

Bjørn Rop­stad av­vi­ser intoleranse og sier det må va­ere lov å ten­ke seg om litt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.