Vil vite hva som svik­tet

Tors­dag in­vi­ter­te Kris­tian­sand kom­mu­ne ram­me­de av flom­men til eva­lu­e­rings­møte i by­styre­sa­len. Lis­bet og Roy som fikk hu­set smad­ret av jord­skred, fø­ler de ikke har fått støt­te av kom­mu­nen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

Tors­dag in­vi­ter­te kom­mu­nen, po­li­ti­et, brann­ve­se­net og Fyl­kes­man­nen flom­ram­me­de på Sør­lan­det. Det for å dis­ku­te­re og eva­lu­ere hva som bur­de va­ert gjort an­ner­le­des av kom­mu­nen når flom­men på­gikk som verst.

Til ste­de i by­styre­sa­len var be­bo­ere fra Drangs­holt sterkt re­pre­sen­tert, sam­men med inn­byg­ge­re fra Mos­by og Tveit. Tre byg­der det gikk hardt ut­over un­der og etter flom­men.

IN­GEN IN­FOR­MA­SJON

Førs­te tegn på at uva­e­ret og flom­men var i gang på Sør­lan­det var jord­skre­det som rev med seg hu­set til Lis­bet Lø­land Pe­der­sen og Roy Pe­der­sen i Tveit.

Nå bor fa­mi­li­en i ei hyt­te, og har fram til nå fått be­skjed om å ikke na­er­me seg hu­set.

– Hvor­for vel­ger dere å kom­me hit i kveld?

– Det er for å få info om hva som vil skje, og hva som svik­tet fra kom­mu­nens side. Vi er in­ter­es­sert i å høre hva de for­skjel­li­ge eta­te­ne har gjort, og hva de kan gjø­re bed­re si­den, for­tel­ler Roy Pe­der­sen.

– Vi har fått vel­dig lite hjelp der oppe, og lite in­for­ma­sjon. Folk har ringt inn og spurt om hjelp, men ikke fått det. Da blir vi litt kri­tis­ke, sier Pe­der­sen.

Kona Lis­bet reis­te seg un­der spørs­måls­run­den for å let­te litt på frust­ra­sjo­nen:

– Kom­mu­ni­ka­sjo­nen fram til nå har va­ert elen­dig. Det­te mø­tet er jo et bra ini­tia­tiv, men frem­ti­den er jo usik­ker for oss per­son­lig, som det er for and­re etter flom­men. Vi har mis­tet hus og hjem, og aner ikke hvor vi skal be­gyn­ne, sier hun.

Fle­re ti­talls per­soner møt­te opp i by­styre­sa­len med spørs­mål og kon­kre­te for­slag til for­bed­rin­ger.

– Man bur­de hatt kun ett sted å for­hol­de seg til i en slik si­tua­sjon. Kom­mu­nen skul­le også hatt mu­lig­het til å sen­de tekst­mel­din­ger til per­soner langs fyl­kes­vei­en hvor de får be­skjed om å rin­ge et num­mer el­ler in­for­ma­sjon om hvor­dan de tar kon­takt. Det vet jeg de har gjort i and­re kom­mu­ner, sier Lars Lun­de fra Drangs­holt.

Han tok til or­det fle­re gan­ger un­der mø­tet tors­dag. Det på bak­grunn av at inn­byg­ger­ne i Drangs­holt ikke så noe til kom­mu­nen un­der flom­men, og føl­te det var vans­ke­lig å kom­me i kon­takt.

– Jeg skjøn­ner at kom­mu­nen må ha en te­le­fon for å bli opp­merk­som­me på si­tua­sjo­nen. Men når man står med vann til li­vet så er ikke det all­tid like lett, me­ner Lun­de.

HAR FOR­STÅ­EL­SE

Si­gurd Paul­sen, som er be­red­skaps­sjef i kom­mu­nen, har full for­stå­el­se for frust­ra­sjo­nen.

– Drangs­holt har va­ert vel­dig vant med flom. Vi har ikke klart å etab­le­re en dia­log un­der­veis om hvil­ke hjelpe­be­hov de har. Da kjen­nes det ube­kvemt at vi ikke var der, noe vi bur­de va­ert. Men vi må få en fore­spør­sel, og det har ikke skjedd i den­ne sa­ken, sier Paul­sen.

Tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Rag­nar Even­sen, me­ner si­tua­sjo­nen stort sett har va­ert hånd­tert godt av kom­mu­nens an­sat­te.

– Men er vi nok på i en slik si­tua­sjon hvis folk ikke ber om hjelp? Det er noe av det vi kom­mer til å job­be med etter det­te mø­tet, sier Even­sen.

Nå øns­ker han å se på en måte som gjør at kom­mu­nen kan va­ere til ste­de, uni­for­mert, for å vise at kom­mu­nen er til ste­de i sli­ke si­tua­sjo­ner.

– Den ide­en vi kom med i dag, om en grup­pe som en­kelt kan kom­me seg ut til ram­me­de ste­der og som kan ta med seg in­for­ma­sjon til­ba­ke, har vi vel­dig lyst til å få til. I ti­den fram­over nå etter flom­men job­ber vi med å hånd­te­re skred­om­rå­de­ne og bygge­søk­na­der når det gjel­der hus, og om de kan byg­ges opp igjen, sier Even­sen.

PO­SI­TI­VE TIL FREM­TI­DEN

Fa­mi­li­en Pe­der­sen som ble ram­met av jord­skre­det har fått hu­set og det mes­te av tin­ge­ne i det øde­lagt. Men er tross det po­si­ti­ve til fram­ti­da.

– Nå får vi ven­te å se hva de for­skjel­li­ge eta­te­ne kom­mer fram til. Vi får håpe det blir bed­re inn­til nes­te gang det skjer, sier Roy Pe­der­sen.

Han fø­ler at noen av de­res spørs­mål har blitt be­svart, mens and­re ikke.

– Om vi får lov å byg­ge igjen er tvil­somt, men vi er po­si­ti­ve til fram­ti­da. Vi er nødt til å løse det så godt vi kan, sier Pe­der­sen

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Lis­bet Lø­land Pe­der­sen (opp­reist) og Roy Pe­der­sen sit­ten­de til høy­re fikk hu­set øde­lagt av et jord­skred. De var, blant fle­re som var til ste­de i by­styre­sa­len tors­dag, kri­tis­ke til hjel­pen fra kom­mu­nen un­der flom­men.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Lis­bet Lø­land Pe­der­sen og Roy Pe­der­sens hus i Tveit ble øde­lagt i et jord­skred.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Lars Lun­de fra Drangs­holt me­ner kom­mu­ni­ka­sjo­nen­mel­lom kom­mu­nen og inn­byg­ger­ne må bli bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.