Her blir det dyre­kli­nikk og thai-res­tau­rant

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Fri­sø­ren er al­le­re­de på plass. Nå skal det også etab­le­res stor Thai-res­tau­rant og en av Sør­lan­dets størs­te dyre­kli­nik­ker i Ri­mi-byg­get midt i Ven­ne­sla sen­trum.

– Det har va­ert kre­ven­de å få inn gode leie­ta­ke­re, men nå er vi me­get for­nøyd. Det­te vil løf­te Ven­ne­sla sen­trum, sier Da­ni­el Svend­sen i Svend­sen-grup­pen.

HAR TATT TID

Hans sel­skap kjøp­te det sto­re Ri­mi-byg­get sam­men med Ole Kenneth Tho­mas­sen i au­gust i fjor Byg­get er på 800 kvad­rat­me­ter og reg­nes som ett av de mest at­trak­ti­ve av alle i Ven­ne­sla sen­trum. Li­ke­vel har det stått tomt i over ett år.

– Det har tatt tid å fyl­le byg­get med inn­hold. Rett og slett for­di det er mye usik­ker­het i Ven­ne­sla på grunn av uklar­he­te­ne rundt sen­trums­sat­sing, sier Svend­sen.

Men nå er alt klart til om­byg­ging, og den star­ter se­ne­re i høst. Rett over nytt­år skal byg­ges åpne med 150 kvad­rat­me­ter thai-res­tu­r­ant, 450 kvad­rat­me­ter dyre­bu­tikk og dyre­kli­nikk.

Fri­sør­sa­lon­gen He­ad On har al­le­re­de flyt­tet inn.

STORKJEDE

Svend­sen er sa­er­lig opp­tatt av at Anicu­ra-kje­den vel­ger å etab­le­re en av Sør­lan­dets størs­te dyre­kli­nik­ker i Ven­ne­sla sen­trum. Han me­ner det vil trek­ke kun­der fra sto­re om­rå­der til Ven­ne­sla. Kje­den er Euro­pas størs­te i sitt slag.

Det tror også grün­der og dri­ver Kir­sti Bjørn­dal.

– Vi skal in­ves­te­re fle­re mil­lio­ner i ut­styr og kli­nikk. Vi har vokst ut av lo­ka­le­ne vi har i Støa for len­ge si­den. Vi tror vir­ke­lig på det­te pro­sjek­tet, sier Bjørn­dal, som dri­ver Anicu­ra Ven­ne­sla dyre­kli­nikk med syv an­sat­te.

Hun solg­te til Anicu­ra for halv­an­net år si­den, og har stor tro på Ven­ne­sla sen­trum.

– Vi har over 6000 kun­der i året fra he­le Ag­der. Man­ge av dem må ven­te mens vi be­hand­ler dy­re­ne. Der­for blir det bra både for oss og de and­re i sen­trum at vi etab­le­rer oss ved Gå­gata. Gode par­ke­rings­for­hold er også vik­tig sier hun

MER­KER GODT ØK­NING

So­pi­tas Thai­mat dri­ver i dag sin virk­som­het fra en vogn i Ven­ne­sla sen­trum. So­pi­ta Top­land har lan­ge køer av kun­der og har len­ge øns­ket å ut­vi­de med res­tau­rant i til­legg til take away.

– Jeg både gle­der og gru­er meg, men det er jo en drøm som går i opp­fyl­lel­se. Det skal bli vel­dig moro å til­by alle kun­de­ne en plass å sit­te. Vi skal ha åpent sju dager i uka, sier So­pi­ta på te­le­fon.

MER­KER GODT ØK­NING

Mo­ni­ca Ha­gen i fri­sør­sa­lon­gen He­ad On er al­le­re­de på plass i det sto­re byg­get. Hun gle­der seg til nye na­bo­er.

– Jeg holdt til på Vike­land i 15 år. Jeg mer­ker stor for­skjell her i sen­trum. Om­set­nin­gen øker og det er mye mer folk i sa­lon­gen. Det er vel­dig moro at vi nå får til noe i he­le byg­get, sier hun og ser for seg at folk både kan spi­se og klip­pe seg mens de har hund el­ler katt hos dyr­le­gen.

Ri­mi­byg­get lig­ger nok­så mørkt i sen­trum i dag. Si­den det har va­ert mat­bu­tikk er det få vin­du­er i byg­get.

– Vi skal nå fjer­ne en rek­ke av mu­re­ne og få inn vin­du­er og lys. Det vil mer­kes godt, sier Da­ni­el Svend­sen.

Res­tau­ran­ten og fri­sør­sa­lon­gen får fa­sa­de ut mot gå­gata. Dyre­kli­nik­ken får fa­sa­de mot Her­reds­hu­set og par­ke­rings­plas­sen mot elva.

FOTO: ODD-IN­GE ULEBERG

Da­ni­el Svend­sen med en stor han­dels­ny­het. Det sto­re Ri­mi-byg­get skal før nytt­år fyl­les med fri­sør­sa­long, stor dyre­kli­nikk og thai­mat-res­tau­rant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.