FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - FAED­RE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

Atom­av­ta­len med Iran

● Det var da­va­eren­de pre­si­dent Ba­rack Oba­ma som inn­gikk atom­av­ta­len med Iran for to år si­den.

● Av­ta­len fri­tar Iran for in­ter­na­sjo­na­le øko­no­mis­ke sank­sjo­ner i byt­te mot at lan­det i en ti­års­pe­rio­de ikke an­ri­ker nok uran til å byg­ge en atom­bom­be.

● Russ­land, Stor­bri­tan­nia, Frank­ri­ke, Ki­na og Tysk­land er også med på av­ta­len. til det sy­ris­ke dik­ta­tu­ret, til sjia­mi­lit­ser i både Sy­ria og Irak, og til Hiz­bol­lah-be­ve­gel­sen i Li­ba­non. USA har også ster­ke mis­tan­ker om at Iran er ho­ved­støt­ten til den opp­rørs­ke Hout­hi-be­ve­gel­sen i Je­men.

Pro­ble­met med atom­av­ta­len er ikke selve atom­av­ta­len, sier en høyt plas­sert kil­de i den ame­ri­kans­ke re­gje­rin­gen til CNN. Pro­ble­met er sna­re­re at Iran opp­fat­tes som sterkt «de­sta­bi­li­se­ren­de» i de and­re kri­se­ne og kon­flik­te­ne i Midt­østen.

FRYK­TER HIZ­BOL­LAH

Om Trump øns­ker å leg­ge har­de­re press på Iran og dets al­li­er­te, kan det set­te den li­ba­ne­sis­ke Hiz­bol­lah-mi­lit­sen i en vans­ke­lig po­si­sjon.

Så sent som tirs­dag er­k­la­er­te USAS Na­tio­nal Coun­ter­ter­ro­rism Cen­ter at Hiz­bol­lah har be­stemt seg for å gjø­re seg i stand til å ut­fø­re an­grep på ame­ri­kansk jord. Sen­te­ret har ut­lo­vet du­sø­rer på 39 og 56 mil­lio­ner kro­ner for to Hiz­bol­lah-le­de­re – Talal Ha­mi­yah, som an­gi­ve­lig er ansvar­lig for Hiz­bol­lahs ope­ra­sjo­ner uten­for Li­ba­non, og Fu’ad Shkur, som an­gi­ve­lig bi­dro til et blo­dig Hiz­bol­lah-an­grep på en ame­ri­kansk base i Li­ba­non i 1983.

PRESS På IRANS AL­LI­ER­TE

Du­sø­re­ne og den skjer­pe­de kri­tik­ken av Hiz­bol­lah er «en del av Trump-re­gje­rin­gens bre­de­re plan om å tak­le Irans al­li­er­te i Midt­østen», skri­ver den is­ra­els­ke avi­sen Haa­retz. Avi­sen vur­de­rer at Trump også kan be­slut­te seg for å over­late god­kjen­nel­sen av atom­av­ta­len med Iran til den ame­ri­kans­ke Kon­gres­sen, hvor fler­tal­let ald­ri har va­ert be­geist­ret for av­ta­len.

Slik USAS til­slut­ning til atom­av­ta­len er lagt opp, vil Trump hver tred­je må­ned måt­te be­kref­te over­for Kon­gres­sen at av­ta­len er i USAS in­ter­es­se. Og det har han al­le­re­de gjort to gan­ger, til tross for sin egen kri­tikk mot atom­av­ta­len.

Iføl­ge ame­ri­kans­ke medi­er fra­rå­der uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son at USA for­sø­ker å un­der­gra­ve av­ta­len om han kla­rer å pres­se preste­sty­ret gjen­nom bak­dø­ren.

STOLER IKKE På IRAN

Irans le­de­re sier selv at lan­det ald­ri har øns­ket å an­skaf­fe atom­vå­pen. Det stoler imid­ler­tid ikke ame­ri­ka­ner­ne på. Og i lø­pet av de to åre­ne av­ta­len har fun­gert, har både Iran og stor­mak­te­ne in­volvert seg i et lo­ven­de øko­no­misk sam­ar­beid. Både pri­va­te be­drif­ter og sta­ter har stått i kø for å få til­gang til Irans sto­re og vok­sen­de mar­ked.

Om Trump bry­ter atom­av­ta­len, ri­si­ke­rer han å over­late det irans­ke mar­ke­det til USAS kon­kur­ren­ter. Og om de and­re in­volver­te lan­de­ne også trek­ker seg ut av av­ta­len sam­men med USA, ri­si­ke­rer man at Iran igjen be­gyn­ner å an­ri­ke uran. Iføl­ge ame­ri­kans­ke be­reg­nin­ger kan det føre til at Iran har fer­dig­pro­du­ser­te atom­vå­pen in­nen ett år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.