LO hå­per dag­penge­kutt blir skro­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Norsk øko­no­mi er skjør, og det er alt­for tid­lig å kut­te dag­pen­ge­ne til ar­beids­løse, me­ner Lo-le­der Han­schris­ti­an Gab­ri­el­sen. Han hå­per Stor­tin­get sier nei.

– Sys­sel­set­tings­an­de­len er jo nå re­kord­lav og er den sto­re be­kym­rin­gen. Da blir det feil å gjø­re det vans­ke­li­ge­re å kva­li­fi­se­re til dag­pen­ger, sier Gab­ri­el­sen.

Fre­dag stil­te han på det tra­di­sjo­nel­le mø­tet i det så­kal­te kon­takt­ut­val­get mel­lom re­gje­rin­gen og par­te­ne i ar­beids­li­vet. De mø­tes hvert år da­gen etter frem­leg­gel­sen av stats­bud­sjet­tet.

I stats­bud­sjet­tet fore­slår re­gje­rin­gen at det he­ret­ter ikke skal va­ere mu­lig å sam­le opp inn­tje­ning over tre år for å kom­me over inn­tekts­gren­sen som kva­li­fi­se­rer til dag­pen­ger.

– Det er en mis­for­stått opp­fat­ning blant høyre­par­ti­ene om at ba­re man gjør det vans­ke­lig nok å kva­li­fi­se­re til dag­pen­ger, så vil folk hol­de seg i ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.