Fra NOV til hunde­mas­sa­sje

Etter 12 år som Nov-ansatt mis­tet Ma­ri­ann Tron­stad Lia job­ben vår­en 2016. Så fulg­te hun drøm­men sin og star­tet som hunde­mas­sør.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jeg har all­tid likt å job­be med dyr, sier Ma­ri­ann Tron­stad Lia.

I kjel­le­ren i ene­bo­li­gen på Mø­vik er Lia i gang med å be­hand­le den 7,5 år gam­le pa­si­en­ten og gor­don set­te­ren Shi­ra.

Etter en kors­bånd­ope­ra­sjon i som­mer, treng­te hun­den å få struk­ket mus­ku­la­tu­ren og få i gang be­ve­gel­se­ne i bak­lab­be­ne.

– Hun lø­per eks­tremt mye og har nok over­be­las­tet krop­pen, for­tel­ler mat­mor Ma­ria Sa­mu­el­sen.

I til­legg til mas­sa­sje, til­byr Lia la­ser­be­hand­ling, er­na­e­ring og hunde­pass­gjen­nom­en­kel­te per­son­fore­ta­ket Os ses. Job­ben Li­an å har er så langt unna olje­ser­vice det vel går an å kom­me.

Etter 12 år som tek­nisk as­sis­tent i NOV og da­va­eren­de Hy­dra­lift, fikk hun vin­te­ren 2016 den kje­de­li­ge be­skje­den som fle­re tu­sen and­re i bransjen hen­nes had­de fått.

Som kvin­nen eF a ed re lands­ven­nens kre vom i for­ri­ge uke, sat­set også Lia på noe helt an­net.

– Det er all­tid tøft å mis­te job­ben. Sa­er­lig når man ikke vet hva man skal gjø­re, sier Lia.

Etter å ha sum­met seg litt de to førs­te må­ne­de­ne, fant hun ut at hun måt­te ta grep.

TIL HUNDE­MAS­SA­SJE

– Jeg har selv en jakt­hund og had­de al­le­re­de tatt noen kurs mens jeg job­bet i NOV, for­tel­ler Lia.

På hjemme­si­den pre­sen­te­rer hun seg som auto­ri­sert hunde­mas­sør, ser­ti­fi­sert la­ser­te­ra­peut og auto­ri­sert re­ha­bi­li­te­rings te­ra­peut.

–Hun­de mas­sør ut­dan­nin­ge­ne r en mo­dul­ba­sert ut­dan­ning som be­står av fem mo­du­ler på mas­sa­sje og yt­ter­li­ge­re sju for å bli re­ha­bi­li­te­rings te­ra­peut. La­ser­te- rapi­ut­dan­ning ene­re t helge­kurs, for­tel­ler Lia.

Hun me­ner man­ge har et feil inn­trykk av mas­sa­sje som et slags spa-til­bud for fir­bein­te.

– Jeg gjør egent­lig det sam­me som en fy­sio­te­ra­peut, ba­re for fir­bein­te, men tit­te­len er be­skyt­tet så jeg må kal­le det rehabilitering el­ler mas­sa­sje, for­kla­rer Lia, som åp­net dø­re­ne til Os­ses i som­mer.

TØFF OPP­START

–Jeg bruk­te god tid i etab­le­rings­pe­rio­den hvor jeg fikk dag­pen­ger fra Nav og mas­se hjelp fra Eva­sen­te­ret (Etab­le­rer­sen­ter Vestag­der). Så åp­net jeg for kun­der i som­mer, og etter to ro­li­ge opp­starts­må­ne­der i juli og au­gust, be­gyn­ner det nå å ta seg opp, for­tel­ler grün­de­ren.

Som i alle ny­star­te­de be­drif­ter er det å få tak i kun­der noe av det vans­ke­ligs­te. Så også for Os­ses.

– Det er tøft å hen­te inn kun­der, og selv om du vet du er god på om­rå­det du til­byr, må du få ut bud­ska­pet, sier Lia og for­tel­ler at hun blant an­net har holdt kurs og fore­drag i hunde­klub­ber hvor hun for­tel­ler om hvor­dan ska­der opp­står og hvor­dan de kan for­hind­res.

IKKE KON­KUR­REN­TER

Dyre­kli­nik­ker og dyr­le­ger ser hun mer på som sam­ar­beids­part­ne­re enn kon­kur­ren­ter.

– Ren mas­sa­sje er det så­vidt jeg vet in­gen and­re som til­byr. El­lers kan dyre­kli­nik­ker og dyr­le­ger sen­de ope­rer­te hun­der til meg for vi­de­re rehabilitering, sier Lia, som også tror folk ge­ne­relt er vil­lig til å bru­ke mer pen­ger på kjaele­dy­re­ne sine enn før.

– Hva vil du si til and­re som vur­de­rer å star­te for seg selv?

– Det er lett å vel­ge det tryg­ge, men bren­ner du for noe, så hopp ut i det og gjør det du har lyst til å gjø­re. Da kom­mer du langt!

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Shi­ra ser ut til å va­ere for­nøyd med be­hand­lin­gen hun får fra Ma­ri­ann Tron­stad Lia.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Mat­mor Ma­ria Sa­mu­el­sen (til venst­re) set­ter pris på be­hand­lin­gen gor­don set­te­ren hen­nes får hos Os­ses.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.